Aktuella snabblänkar:


» NNR nyhetsbrev september 2017

» Rätt underlag för rätt beslut – Åtgärder för bättre konsekvensutredningar

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2017-09-29

NNR Nyheter 4 2017

Regeringens budgetproposition blev inte det ljus i höstmörkret som skulle behövas för frågan om företagens regelbörda. Skarpa förslag och konkreta reformer för att nå målen om lägre kostnader och ökad tillväxt till följd av regler saknas. Samtidigt ökar företagens kostnader till följd av regler och nya regelverk utmanar företagande och entreprenörskap. Allt ackompanjerat av bristande konsekvensutredningar och låg efterfrågan på fullständiga beslutsunderlag.
» Läs mer
2017-09-22

Referat och filmer från riksdagsseminariet Ett starkare Regelråd – så kan riksdagen styra mot kostnadseffektiva regler

På torsdagsmorgonen arrangerade Näringslivets Regelnämnd NNR tillsammans med Janine Alm Ericson (Mp), ekonomiskpolitisk talesperson och ledamot av Finansutskottet, ett riksdagsseminarium på temat "Ett starkare Regelråd – så kan riksdagen styra mot kostnadseffektiva regler". På seminariet lanserades rapporten "Rätt underlag för rätt beslut" som låg till grund för diskussionerna.
» Läs mer
2017-09-22

NNR kommenterar regeringens budget: Fortfarande inga skarpa reformförslag för att minska regelbördan

Regeringen pratar gärna om regelförbättring men veckans budgetförslag visar att regeringen fortfarande är ovillig att sätta tydliga mål och lägga skarpa förslag för hur de ska nås.

Målsättningarna om att företagens kostnader till följd av regler ska minska, att reglerna ska främja tillväxt samt förenklat uppgiftslämnande och kortare handläggningstider är bra, men inte nya. Hittills har tyvärr inte så mycket hänt, undantaget det inledande arbete som gjorts rörande hanteringen av tillståndsgivning för vissa områden inom kommunerna, vilket NNR välkomnar.
» Läs mer
2017-09-21

Pressmeddelande: Bristande konsekvensanalyser hot mot Sveriges konkurrenskraft

Bristfälliga konsekvensanalyser innebär att riksdagsledamöter och andra beslutsfattare inte har tillräckliga underlag när de fattar sina beslut. Därmed riskerar reglerna att bli ineffektiva och onödigt kostsamma, konstaterar Näringslivets Regelnämnd NNR i rapporten "Rätt underlag för rätt beslut" som lanseras idag.
» Läs mer
2017-07-21

Pressmeddelande: Näringsministerns ”nya” förenklingsåtgärder för företag - ett steg i rätt riktning

NNR ser positivt på de uppdrag som Statskontoret och Tillväxtverket fått och som syftar till att förenkla för företagen. Inriktningen i uppdragen, såsom utökade uppgifter för Regelrådet beträffande införlivande av EU-lagstiftning och kortare handläggningstider, ligger i linje med vad NNR påtalat och visat på behovet av under lång tid. Regeringen fattade den 20 juli beslut bl a om att ge Statskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämna förslag avseende utökade uppgifter för Regelrådet beträffande införlivande av EU-lagstiftning, liksom att ge ett uppdrag till Tillväxtverket om korta och effektiva handläggningsprocesser för företag. En tredje del handlade om att ge Tillväxtverket ett uppdrag att verka för digitalt först.
» Läs mer
2017-07-05

"Det ska bli lätt att göra rätt" ett realistiskt mål?

En kontroll eller ett tillsynstillfälle kan skapa osäkerhet och nervositet hos många lantbruksföretagare. Samtalen från lantbrukare om rädslan att göra fel är många till LRFs regionkontor. Cirka 400 olika lagar – exklusive de som rör de anställda – har en lantbrukare att följa dagligen, beroende på verksamhet. Det är inte alldeles enkelt att leta sig fram i denna djungel av olika regler så att allt blir rätt och riktigt. Det går helt enkelt inte att göra allt korrekt, menar många lantbrukare.

Denna frågeställning dryftades på Almedalsseminariet ”Utveckla eller inveckla? Hur bygger vi förtroende mellan företag och myndigheter?”, arrangerat av LRF och modererat av Andrea Femrell, vd NNR. I panelen deltog Katrien Vanhaverbeke, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, Susanne Norberg, bygg- och miljöchef i Gislaveds kommun från den offentliga sidan och Sofia Karlsson, lantbrukare och ordförande LRF Västra Götaland samt Mikael Bäckström, lantbrukare och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse från företagarsidan.
» Läs mer
2017-06-30

NNR Nyheter 3 2017

"Ibland blir jag anklagad för att vilja ta bort rätten till gold-plating. Det vill jag inte, överimplementering är varje suverän stats rätt. Allt jag vill är att ni är ärliga med det. Får jag lov att säga att jag är trött på att bli beskylld för diverse nationella regleringar? För all del, överimplementera på, men skyll inte på EU."

Så sade EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på NNRs seminarium den 11 maj. Och visst har han en poäng! Det är väldigt lätt för våra lagstiftare att hänvisa till EU-lagstiftning när de får kritik för att någon regel är krånglig – cirka hälften av nya eller förändrade regler som berör företagare kommer ju dessutom från EU. Många av dessa regler blir krångligare än vad de behöver vara, bl a på grund av överimplementering och skilda tillämpningar på nationell nivå.

Läs mer om detta och mycket annat i detta nyhetsbrev!
» Läs mer
2017-06-02

Seminarium om regelkrångel i riksdagen

De moderata riksdagsledamöterna Sofia Fölster och Jörgen Warborn, bjöd in till seminarium om regelkrångel den 1 juni. En panel bestående av Andrea Femrell, VD NNR, Daniel Wiberg, chefekonom Företagarna, Pernilla Lundqvist, ordförande Regelrådet och företagare Kjell Berg, Bergs kiosk i Haninge, diskuterade frågan om hur stort problemet med regelkrångel är, vad det beror på och lösningar för att minska krånglet och öka effektiviteten i lagstiftningen.
» Läs mer
View this site in English

Kommungranskning.se

Hur står sig din kommun? Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Nu är samtliga resultat från NNRs tredje undersökning om regelförbättring och regeltillämpning på kommunal nivå klara. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet. På projektets hemsida kommungranskning.se finns samtliga sex rapporter att ladda ner. Där finns även en stor databas där man enkelt kan välja ut en kommun och se resultaten, både från årets och föregående års undersökningar.

Klicka här för att komma dit!

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Ett obegripligt motstånd mot korrekta underlag

NNR presenterade nyligen en rapport ”Rätt underlag för rätt beslut” vid ett seminarium i riksdagen med beskrivningar av nuläget och förslag för framtiden. Rapporten ger konkreta förslag om hur arbetet med konsekvensanalyser till följd av regler kan stärkas och kvaliteten på analyserna höjas. I detta var huvudförslagen bl a att införa ett krav på komplettering och återremittering av dåliga konsekvensanalyser till Regelrådet. Bilagt rapporten fanns en rättsutredning genomförd av prof. Anders Hultqvist, Karlstads universitet. Ett antal politiker från regeringen och riksdagen fick kommentera och diskutera rapporten.

Politiker om regelförenkling

Birger Lahti

Intervju med Birger Lahti (V) | Ordinarie ledamot, ledamot i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Allt onödigt krångel är säkert en belastning, så onödigt regelkrångel bör tas bort.

» Läs hela intervjun