Aktuella snabblänkar:


» Bygglov – Handläggningstider, servicegarantier, avgifter och resurseffektivitet

» Serveringstillstånd – Handläggningstider, servicegarantier, avgifter och tillsyn

» Offentlig upphandling – Tillämpning, informaton, uppföljning och strategi

» Nyhetsbrev Juli 2016

» Företagens väg in till kommunen – Företagslotsar och kommunal service

» Systematisk utvärdering — Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2016-09-23

Pressmeddelande: Enorm skillnad mellan kommunernas bygglovsavgifter

165 000 kr. Det är skillnaden mellan den billigaste och dyraste kommunen i bostadsbristens Sverige, sett till bygglovsavgifter inklusive planavgift för ett enkelt, identiskt ärende. Även handläggningstiderna skiljer sig åt runt om i landet, mellan en till tolv veckor för ett enkelt bygglov. Det är dock glädjande att 49 procent av kommunerna lyckats korta sina handläggningstider sedan 2012.
» Läs mer
2016-09-21

NNR kommenterar regeringens budget: Var är reformerna?

Det är positivt att även årets budget framhåller goda ramvillkor för företag, bättre service genom enklare uppgiftslämnande och kortare handläggningstider samt mer ändamålsenliga regler som ska leda till lägre kostnader för företagen och främja tillväxten. Målsättningarna som finns är dock otydliga och det saknas fortfarande en strategi och skarpa förslag avseende hur kostnaderna för regelkrånglet ska minska, vilka regelområden som regeringen prioriterar att arbeta vidare med samt var regeringen lägger nivån för service och effektivitet i den statliga och kommunala förvaltningen. Den bristande kvaliteten på konsekvensutredningarna ska utbildas bort, trots att detta recept prövats i flera år utan några märkbara resultat.
» Läs mer
2016-08-28

Pressmeddelande: Hur krogvänlig är din kommun?

Driver du restaurang? I så fall spelar det stor roll vilken kommun du väljer att verka i. Till exempel så är skillnaden i handläggningstiderna för serveringstillstånd mycket stor. Vissa kommuner hanterar detta på en vecka, medan andra behöver hela 12 veckor på sig. Om du har din restaurang i Staffanstorp kan du vara nöjd över att betala landets lägsta avgift för serveringstillstånd – 1200 kronor. Den dyraste kommunen kräver 14 800 kronor för exakt samma tillstånd från sina restauratörer. En god nyhet är dock att 38 procent av kommunerna minskat sina handläggningstider sedan förra undersökningen 2012.
» Läs mer
2016-07-08

NNR talar upphandling på Almedalsseminarium

”Offentlig upphandling – en fråga om 700 miljarder”. Så lät den tankeväckande titeln på forskningsinstitutet Ratios seminarium under Almedalsveckans torsdagsförmiddag. Frågeställningarna berörde hur små och medelstora företag påverkas av den allt högre graden av centraliserade upphandlingar och vad som kan göras för att få fler SME-företag att kunna vara med och tävla om uppdragen.
» Läs mer
2016-07-07

Pressmeddelande: Offentlig upphandling – kommunernas tillämpning skapar onödiga trösklar

Väl genomförda offentliga upphandlingar bidrar till en bättre hushållning med skattemedel. De ger också bättre produkter eller tjänster och stärker företagens konkurrensförmåga och därmed hela företagsklimatet. Men endast cirka hälften av kommunerna följer upp kraven som ställts i upphandlingen. Dessutom är det hela 68 procent av kommunerna som utesluter många av de mindre företagen genom att ställa kollektivavtalsliknande eller sysselsättningsrelaterade krav. I Näringslivets Regelnämnds, NNR, nya rapport ”Offentlig upphandling – tillämpning, information, uppföljning och strategi” har landets samtliga kommuner fått möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar upphandling. Rapporten är del två av sex i en serie som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.
» Läs mer
2016-07-01

NNR Nyheter 3 2016

Samhället spenderar enligt skattningar runt 300 miljarder kronor per år på åtgärder som tillsyn, utvärdering och revision. Pengar saknas således inte, men det krävs tydliga kriterier för vad som ska utvärderas och inom vilket tidsintervall. 300 miljarder är mycket pengar. Därför måste de också användas rätt - och följas upp.
» Läs mer
2016-06-17

Uppföljning av regelförbättringsförslag

2014 sammanställde NNR och våra medlemmar ett antal prioriterade regelförbättringsförslag i rapporten ” Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige”. Då regeringen angav i budgeten för 2016 att det är prioriterat att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet har NNR i veckan skickat brev till ansvariga ministrar som ett första steg i att följa upp medlemmarnas förslag, och det generella regelförbättringsarbetet på departementen. Svaren kommer att redovisas efter sommaren.
» Läs mer
2016-06-17

"Förlegade regelverk drabbar företagen"

NNRs Tomas Lööv och Andrea Femrell skriver idag i Lantbrukets affärstidning ATL om behovet av att systematiskt utvärdera regelverk, vilket annars kan få till följd att företag drabbas av oförutsedda och kontraproduktiva effekter. Artikeln bygger på rapporten Systematisk Utvärdering och den finns att läsa här.
» Läs mer
View this site in English

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Upphandlingsreglerna – 1000 lagparagrafer i tre lagar

Den som har önskat sig ett minimalt regelverk kring offentlig upphandling kan fortsätta drömma. Regeringens proposition på detta tema innehåller inte mindre än tre olika upphandlingslagar med i runda slängar 1000 lagparagrafer. Propositionen på 1500 sidor lär vara den största som någonsin överlämnats av en svensk regering. Nu kan inte omfattningen i första hand skyllas på regeringen eftersom materialet främst hänförs från EU-direktiv, men visst hade även Sverige kunnat anstränga sig för att minimera regelmassan. Exempelvis hade de tre upphandlingslagarna kunnat göras om till två lagar, ett tillvägagångssätt som man gjorde i Finland.

Politiker om regelförenkling

Penilla Gunther

Intervju med Penilla Gunther (KD) | Ordinarie ledamot, ledamot i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Tillväxt och nya jobb skapas genom fler och växande företag. Ett gott företagsklimat präglas av enkla regler och effektiv administration. Kristdemokraterna har i alliansregeringen varit pådrivande för en rad regelförenklingar för företagen och vi motsätter oss nuvarande regerings skattehöjarpolitik på jobb och företag. Vi vill fortsätta förbättra företagsklimatet där regelförenklingsarbetet är en viktig del.

» Läs hela intervjun