Aktuella snabblänkar:


» Företagens väg in till kommunen — Företagslotsar och kommunal service

» Systematisk utvärdering — Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» Nyhetsbrev Maj 2016

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2016-06-17

Uppföljning av regelförbättringsförslag

2014 sammanställde NNR och våra medlemmar ett antal prioriterade regelförbättringsförslag i rapporten ” Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige”. Då regeringen angav i budgeten för 2016 att det är prioriterat att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet har NNR i veckan skickat brev till ansvariga ministrar som ett första steg i att följa upp medlemmarnas förslag, och det generella regelförbättringsarbetet på departementen. Svaren kommer att redovisas efter sommaren.
» Läs mer
2016-06-17

"Förlegade regelverk drabbar företagen"

NNRs Tomas Lööv och Andrea Femrell skriver idag i Lantbrukets affärstidning ATL om behovet av att systematiskt utvärdera regelverk, vilket annars kan få till följd att företag drabbas av oförutsedda och kontraproduktiva effekter. Artikeln bygger på rapporten Systematisk Utvärdering och den finns att läsa här.
» Läs mer
2016-06-13

Pressmeddelande: Stor förbättringspotential i kommunernas service gentemot företagen

En majoritet av landets kommuner har inrättat en företagslots som ska hjälpa företagen att hitta rätt i den kommunala byråkratin gällande tillstånd, tillsyn och vilka regler som gäller. Dock är det enbart en (1) procent av kommunerna som erbjuder företagen att följa alla sina ärenden på nätet och bara 20 procent erbjuder denna service för en viss ärendetyp. Dessutom är det endast 100 kommuner där företagslotsarna har mandat att ge en något högre grad av service till företagen. Av dessa 100 kommuner är det bara 67 kommuner som därutöver erbjuder samordning av ett företags ärenden.
» Läs mer
2016-06-08

NNR på debattsidorna

NNRs VD Andrea Femrell skriver på debattsidorna runt om i landet om den SKOP-undersökning NNR beställt om företagarnas och allmänhetens syn på regelbördan. Där avslöjar han bland annat att 29 procent av företagarna tycker att det har blivit krångligare att följa de statliga reglerna jämfört med för ett år sedan - det är nästan en fördubbling på ett år.
» Läs mer
2016-05-16

NNRs seminarium om Politisk makt med oklart ansvar

- För beslutsfattare är det ofta mer lockande att se framåt och gå vidare, än att utvärdera befintliga regler och vad andra fattat beslut om, inledde Näringslivets Regelnämnds, NNR, VD Andrea Femrell fredagens seminarium och släpp av rapporten "SYSTEMATISK UTVÄRDERING - Politiskt ansvarstagande för effektivare regler”
» Läs mer
2016-05-13

Pressmeddelande: Systematiska utvärderingar av regelverk sällsynta

I grundlagen finns det krav på att riksdagen ska följa upp fattade beslut. Trots detta sker systematiska utvärderingar av reglers effekter på företag nästan aldrig. Risken är stor att detta leder till kostsamma och ineffektiva regelverk, vilket förstås påverkar svensk konkurrenskraft och tillväxt negativt.
» Läs mer
2016-05-02

NNR Nyheter 2 2016

Ibland är det uppfriskande att lyfta blicken över landets gränser, i alla fall inom vårt område för regelförbättringar för företag. Som ni kan läsa i detta nyhetsbrev så finns det ett nytt interinstitutionellt avtal på plats i EU, vilket innebär rejält ökade ansträngningar för att få till stånd effektivare och mindre kostsamma regler, konsekvensanalyser och utvärderingar av befintliga regler.
» Läs mer
2016-04-20

Politiker och företag om prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Vad tycker egentligen riksdagspartierna bör prioriteras i det viktiga regelförbättringsarbetet för företag? Och, vad tycker företagarna själva? NNR har ställt frågor till partiernas talespersoner och via SKOP till företagen. Allt är sammanställt i en broschyr som du kan läsa och ladda ner!
» Läs mer
View this site in English

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Transparensregler bränsleskatteområdet

EU-kommissionen strävar efter att öka insyn och kontroll av hur medlemsländerna följer statsstödsreglerna och som en del av det att öka offentligheten. Vid en första anblick kan det förstås tyckas bra med en ökad transparens, men i tillämpning så riskerar regelverket att bli kontraproduktivt i förhållande till målet som är minskade klimatutsläpp. Låt mig ge ett exempel.

Politiker om regelförenkling

Birger Lahti

Intervju med Birger Lahti (V) | Ordinarie ledamot, ledamot i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Allt onödigt krångel är säkert en belastning, så onödigt regelkrångel bör tas bort.

» Läs hela intervjun