Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev December 2014

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Newsletter March 2012

» NNR:s Regelrapport 2012

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

» Näringslivets regelförbättringsförslag
2011-2014

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2014-12-17

NNR Nyheter 6 2014

Tidigt i vår blir det som bekant extraval och vi är förstås nyfikna på vilken roll regelförbättringsfrågan får i valrörelsen och i den kommande regeringsförklaringen. De flesta partier är ense om att det är viktigt att minska företagens regelbörda för att underlätta för företagen att växa, bli framgångsrika och därmed få möjligheter att skapa fler jobb och ökad tillväxt.
» Läs mer
2014-12-05

Vad händer på regelförbättringsområdet? Medlemsseminarium med företrädare för regeringen och NNR

Onsdagen den 3 december bjöd NNR in sina medlemsorganisationer till ett seminarium med temat ”Vad händer på regelförbättringsområdet?”. Medverkade gjorde Joakim Bourelius, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet, som berättade om vad regeringen vill på regelförbättringsområdet och Andrea Femrell, VD för NNR, som redogjorde för näringslivets prioriteringar och önskemål.
» Läs mer
2014-10-27

NNR kommenterar regeringens budget: Vad är regeringens målsättning med regelförbättringsarbetet?

I regeringsförklaringen angavs ingångsvärdet för regeringens regelförbättringsarbete med orden ”Företagande ska underlättas genom förenklade regelverk”. Vid en närmare genomläsning av regeringens första budget kan detta dock tolkas som om att regelförbättringsarbetet ska förenklas för regeringen - men inte regelverken för företagen.
» Läs mer
2014-10-01

NNR Nyheter 5 2014

Regelförbättring och reformer av regelverk som berör företag är en effektiv - och många gånger billig - åtgärd att förbättra tillväxten. Jag skulle därför vilja rekommendera den tillträdande regeringen och riksdagen att läsa vår nya rapport ”Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige”, som vi också skriver om i detta nyhetsbrev.
» Läs mer
2014-09-24

Pressmeddelande: Till den tillträdande regeringen: Här är 33 regelförbättringsförslag som ger tillväxt

I rapporten "Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige" presenterar NNR och dess medlemmar 33 st konkreta förenklings- och förbättringsförslag som, om de genomförs, kan ge tillväxten en rejäl skjuts. Flest förslag återfinns inom skatte- och momsområdet. Hälften av förslagen inom detta område bedöms öka företagens vilja att investera.
» Läs mer
2014-09-10

Timmermans nominerad till "regelförbättringskommissionär"

- Det är glädjande att det för första gången har nominerats en EU-kommissionär som har som huvuduppgift att arbeta med de viktiga regelförbättringsfrågorna, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Frans Timmermans kommer från Nederländerna, som i många avseende varit drivande just när det kommer till reformer som syftar till att minska företagens regelbörda. Han kommer, om nomineringen godkänns, att bli förste vice president i EU-kommissionen.
» Läs mer
2014-07-07

Almedalsseminarium: Inga käppar i hjulet

Så löd rubriken på ett almedalsseminarium om det nationella projektet ”förenkla på riktigt” som länsstyrelserna arbetat med sedan 2011. Frågeställningarna var bl a: Har arbetet lyckats? Har företagarnas vardag blivit enklare? Vad säger företagarna själva
» Läs mer
2014-07-02

EXTRA NYHETSBREV: Andrea Femrell ny VD på NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNRs, styrelse kommer att utse Andrea Femrell till ny VD efter Jens Hedström, som i höst blir chef på Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
» Läs mer

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


EU-kommissionens högnivågrupp presenterar slutrapport

Den så kallade High Level Group on Administrative Burdens, ledd av Dr Edmund Stoiber, har sedan 2007 fungerat som rådgivare till EU-kommissionen i frågor som rör hur den administrative bördan för företag till följd av lagstiftning kan minskas. Vid en konferens "Smart Regulation in the EU" i Bryssel på tisdagen 14 oktober 2014 överlämnade gruppen sin slutrapport till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Rapporten innehåller 12 rekommendationer för hur det europeiska regelförbättringsarbetet bör bedrivas för att ge konkreta resultat. Rekommendationerna är riktade till EU-kommissionen och de andra EU-institutionerna samt till medlemsstaternas regeringar. Budskapen överensstämmer i stort med vad NNR också förespråkar bland annat bättre samråd med intressenter, utvärdering av faktiska resultat av förenklingsåtgärder, obunden granskning av konsekvensutredningar samt mer transparens vad gäller genomförande av lagstiftning och gold-plating på nationell nivå.

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.

Politiker om regelförenkling

Olof Lavesson

Intervju med Olof Lavesson (M) | Riksdagsledamot, ledamot näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Det ska vara enkelt och lönsamt att starta och driva företag. Enklare regler ger minskade kostnader och skapar utrymme för företagen att framgångsrikt driva sin verksamhet. Mellan 2006 och 2010 genomförde Alliansen ett omfattande reformarbete med målsättningen att göra det enklare att starta och driva företag. Nu är det dags att ta nästa steg.

» Läs hela intervjun