Aktuella snabblänkar:


» Offentlig upphandling – Tillämpning, informaton, uppföljning och strategi

» Nyhetsbrev Juli 2016

» Företagens väg in till kommunen – Företagslotsar och kommunal service

» Systematisk utvärdering — Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2016-07-08

NNR talar upphandling på Almedalsseminarium

”Offentlig upphandling – en fråga om 700 miljarder”. Så lät den tankeväckande titeln på forskningsinstitutet Ratios seminarium under Almedalsveckans torsdagsförmiddag. Frågeställningarna berörde hur små och medelstora företag påverkas av den allt högre graden av centraliserade upphandlingar och vad som kan göras för att få fler SME-företag att kunna vara med och tävla om uppdragen.
» Läs mer
2016-07-07

Pressmeddelande: Offentlig upphandling – kommunernas tillämpning skapar onödiga trösklar

Väl genomförda offentliga upphandlingar bidrar till en bättre hushållning med skattemedel. De ger också bättre produkter eller tjänster och stärker företagens konkurrensförmåga och därmed hela företagsklimatet. Men endast cirka hälften av kommunerna följer upp kraven som ställts i upphandlingen. Dessutom är det hela 68 procent av kommunerna som utesluter många av de mindre företagen genom att ställa kollektivavtalsliknande eller sysselsättningsrelaterade krav. I Näringslivets Regelnämnds, NNR, nya rapport ”Offentlig upphandling – tillämpning, information, uppföljning och strategi” har landets samtliga kommuner fått möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar upphandling. Rapporten är del två av sex i en serie som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.
» Läs mer
2016-07-01

NNR Nyheter 3 2016

Samhället spenderar enligt skattningar runt 300 miljarder kronor per år på åtgärder som tillsyn, utvärdering och revision. Pengar saknas således inte, men det krävs tydliga kriterier för vad som ska utvärderas och inom vilket tidsintervall. 300 miljarder är mycket pengar. Därför måste de också användas rätt - och följas upp.
» Läs mer
2016-06-17

Uppföljning av regelförbättringsförslag

2014 sammanställde NNR och våra medlemmar ett antal prioriterade regelförbättringsförslag i rapporten ” Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige”. Då regeringen angav i budgeten för 2016 att det är prioriterat att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet har NNR i veckan skickat brev till ansvariga ministrar som ett första steg i att följa upp medlemmarnas förslag, och det generella regelförbättringsarbetet på departementen. Svaren kommer att redovisas efter sommaren.
» Läs mer
2016-06-17

"Förlegade regelverk drabbar företagen"

NNRs Tomas Lööv och Andrea Femrell skriver idag i Lantbrukets affärstidning ATL om behovet av att systematiskt utvärdera regelverk, vilket annars kan få till följd att företag drabbas av oförutsedda och kontraproduktiva effekter. Artikeln bygger på rapporten Systematisk Utvärdering och den finns att läsa här.
» Läs mer
2016-06-13

Pressmeddelande: Stor förbättringspotential i kommunernas service gentemot företagen

En majoritet av landets kommuner har inrättat en företagslots som ska hjälpa företagen att hitta rätt i den kommunala byråkratin gällande tillstånd, tillsyn och vilka regler som gäller. Dock är det enbart en (1) procent av kommunerna som erbjuder företagen att följa alla sina ärenden på nätet och bara 20 procent erbjuder denna service för en viss ärendetyp. Dessutom är det endast 100 kommuner där företagslotsarna har mandat att ge en något högre grad av service till företagen. Av dessa 100 kommuner är det bara 67 kommuner som därutöver erbjuder samordning av ett företags ärenden.
» Läs mer
2016-06-08

NNR på debattsidorna

NNRs VD Andrea Femrell skriver på debattsidorna runt om i landet om den SKOP-undersökning NNR beställt om företagarnas och allmänhetens syn på regelbördan. Där avslöjar han bland annat att 29 procent av företagarna tycker att det har blivit krångligare att följa de statliga reglerna jämfört med för ett år sedan - det är nästan en fördubbling på ett år.
» Läs mer
2016-05-16

NNRs seminarium om Politisk makt med oklart ansvar

- För beslutsfattare är det ofta mer lockande att se framåt och gå vidare, än att utvärdera befintliga regler och vad andra fattat beslut om, inledde Näringslivets Regelnämnds, NNR, VD Andrea Femrell fredagens seminarium och släpp av rapporten "SYSTEMATISK UTVÄRDERING - Politiskt ansvarstagande för effektivare regler”
» Läs mer
View this site in English

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Krångliga regler gör bussresan svår

EU:s regelverk för kör- och vilotider är omfattande och uppfattas som mycket komplicerat av landets bussföretagare. Regelverket består av flera delar - Kör- och vilotidsreglerna EG/561/2006, Reglerna om färdskrivaren EEG/3821/85, Nya regler om färdskrivare EU/165/2014, Kontrolldirektivet 2006/22/EG samt Nationella förordningen SFS nr 2004:865. Mycket att kunna, följa upp, dokumentera och informera förare och andra medarbetare om. För många, inte minst branschens SME-företag, en näst intill ogenomtränglig regelmassa som med ett antal minutöverträdelser av enstaka förare under olika körningar kan innebära att hela företagets trafiktillstånd, grunden för verksamheten, dras in.

Politiker om regelförenkling

Josef Fransson

Josef Fransson (SD) | Ordinarie ledamot, ledamot i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Sverige är på gott och ont ett land med mycket regler och byråkrati. Det är uppenbart att detta ofta verkar tillväxthämmande och tar viktig tid från företagens kärnverksamhet. Kan man minska regelbördan uppstår vinster för hela samhället och det bör vara ett kontinuerligt arbete kring regelförenklingar.

» Läs hela intervjun