Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev juni 2017

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2017-07-21

Pressmeddelande: Näringsministerns ”nya” förenklingsåtgärder för företag - ett steg i rätt riktning

NNR ser positivt på de uppdrag som Statskontoret och Tillväxtverket fått och som syftar till att förenkla för företagen. Inriktningen i uppdragen, såsom utökade uppgifter för Regelrådet beträffande införlivande av EU-lagstiftning och kortare handläggningstider, ligger i linje med vad NNR påtalat och visat på behovet av under lång tid. Regeringen fattade den 20 juli beslut bl a om att ge Statskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämna förslag avseende utökade uppgifter för Regelrådet beträffande införlivande av EU-lagstiftning, liksom att ge ett uppdrag till Tillväxtverket om korta och effektiva handläggningsprocesser för företag. En tredje del handlade om att ge Tillväxtverket ett uppdrag att verka för digitalt först.
» Läs mer
2017-07-05

"Det ska bli lätt att göra rätt" ett realistiskt mål?

En kontroll eller ett tillsynstillfälle kan skapa osäkerhet och nervositet hos många lantbruksföretagare. Samtalen från lantbrukare om rädslan att göra fel är många till LRFs regionkontor. Cirka 400 olika lagar – exklusive de som rör de anställda – har en lantbrukare att följa dagligen, beroende på verksamhet. Det är inte alldeles enkelt att leta sig fram i denna djungel av olika regler så att allt blir rätt och riktigt. Det går helt enkelt inte att göra allt korrekt, menar många lantbrukare.

Denna frågeställning dryftades på Almedalsseminariet ”Utveckla eller inveckla? Hur bygger vi förtroende mellan företag och myndigheter?”, arrangerat av LRF och modererat av Andrea Femrell, vd NNR. I panelen deltog Katrien Vanhaverbeke, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, Susanne Norberg, bygg- och miljöchef i Gislaveds kommun från den offentliga sidan och Sofia Karlsson, lantbrukare och ordförande LRF Västra Götaland samt Mikael Bäckström, lantbrukare och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse från företagarsidan.
» Läs mer
2017-06-30

NNR Nyheter 3 2017

"Ibland blir jag anklagad för att vilja ta bort rätten till gold-plating. Det vill jag inte, överimplementering är varje suverän stats rätt. Allt jag vill är att ni är ärliga med det. Får jag lov att säga att jag är trött på att bli beskylld för diverse nationella regleringar? För all del, överimplementera på, men skyll inte på EU."

Så sade EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på NNRs seminarium den 11 maj. Och visst har han en poäng! Det är väldigt lätt för våra lagstiftare att hänvisa till EU-lagstiftning när de får kritik för att någon regel är krånglig – cirka hälften av nya eller förändrade regler som berör företagare kommer ju dessutom från EU. Många av dessa regler blir krångligare än vad de behöver vara, bl a på grund av överimplementering och skilda tillämpningar på nationell nivå.

Läs mer om detta och mycket annat i detta nyhetsbrev!
» Läs mer
2017-06-02

Seminarium om regelkrångel i riksdagen

De moderata riksdagsledamöterna Sofia Fölster och Jörgen Warborn, bjöd in till seminarium om regelkrångel den 1 juni. En panel bestående av Andrea Femrell, VD NNR, Daniel Wiberg, chefekonom Företagarna, Pernilla Lundqvist, ordförande Regelrådet och företagare Kjell Berg, Bergs kiosk i Haninge, diskuterade frågan om hur stort problemet med regelkrångel är, vad det beror på och lösningar för att minska krånglet och öka effektiviteten i lagstiftningen.
» Läs mer
2017-05-30

Finansbranschen uppmanar Bolund och Thedéen att inte tumma på rättssäkerheten

NNRs medlemmar inom den finansiella sektorn, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlarföreningen och Fondbolagens Förening, har tillsammans med Svensk Försäkring skrivit till Finansmarknadsminister Per Bolund och Generaldirektör Erik Thedéen på Finansinspektionen under rubriken ”Tumma inte på rättssäkerheten”.

Syftet med breven är att fästa uppmärksamheten på återkommande brister i EU-regelutformningen på finansmarknadsområdet – brister som enligt branschorganisationerna och andra summerar ihop till ett demokratiskt underskott.
» Läs mer
2017-05-12

Presentationer och referat från seminariet Better Regulation – for a more competitive Europe

Den 11 maj arrangerade Näringslivets Regelnämnd, NNR, ett seminarium på temat ”Better regulation for a more competitive Europe – How can Sweden and other member states contribute?”. Ett hundratal åhörare träffades i Stockholm för att lyssna på bland annat EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, Näringsminister Mikael Damberg och danska Implementeringsrådets ordförande Paul Mollerup.
» Läs mer
2017-05-03

NNR Nyheter 2 2017

I detta nyhetsbrev kan du läsa om att en klar majoritet av svenska företagare saknar förtroende för regeringens regelförbättringsarbete. Du kan också läsa om att svenska företags regelkostnader ökade med 5,6 miljarder kronor under 2016, enligt Tillväxtverket. Detta är mycket oroande uppgifter.

Det finns med andra ord en hel del att göra för en regering som uppskattar företagsamhet och tillväxt. Frågan är bara hur stor viljan är? En stor fördel med regelförbättring är att det många gånger både ger snabba resultat och är billigt – ibland till och med gratis – att genomföra.
» Läs mer
2017-04-27

Pressmeddelande: Kommunal regeltillämpning – slutrapport. Hur minskar vi skillnaderna?

Många av de regler som berör företagare tillämpas av kommunerna, och det är kommunerna som också tolkar regelverken. Därför kan en och samma regel tillämpas helt olika på olika platser i landet, något som gör att både förutsättningarna och förutsägbarheten för företagen skiljer sig åt beroende på var de finns. Osäkerheten blir stor om det inte går att lita på att ett nationellt regelverk, som till exempel alkohollagen eller livsmedelslagen, tillämpas på samma sätt överallt.
» Läs mer
View this site in English

Kommungranskning.se

Hur står sig din kommun? Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Nu är samtliga resultat från NNRs tredje undersökning om regelförbättring och regeltillämpning på kommunal nivå klara. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet. På projektets hemsida kommungranskning.se finns samtliga sex rapporter att ladda ner. Där finns även en stor databas där man enkelt kan välja ut en kommun och se resultaten, både från årets och föregående års undersökningar.

Klicka här för att komma dit!

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Kommunen finns till för att göra saker enklare

Varje enskild regel tillkommer ofta av någon anledning. Ofta är intentionerna goda och ofta tror den som förespråkar regeln att den löser ett problem av något slag. Men det verkliga bekymret är att när reglerna blivit för många så är de inte längre någon lösning på problem, utan är problemet i sig. De kväver kreativitet hos människor och utveckling hos företag. Av den anledningen försöker jag ständigt att i min roll som kommunstyrelseordförande att fundera igenom vad nya regler, reglementen, policyer och andra styrdokument egentligen kommer att innebära för invånare och företag i min kommun.

Politiker om regelförenkling

Birger Lahti

Intervju med Birger Lahti (V) | Ordinarie ledamot, ledamot i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Allt onödigt krångel är säkert en belastning, så onödigt regelkrångel bör tas bort.

» Läs hela intervjun