Aktuella snabblänkar:


» Better-informed decisions for better regulation – Measures for improved impact assessments

» NNR nyhetsbrev september 2017

» Rätt underlag för rätt beslut – Åtgärder för bättre konsekvensutredningar

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Internationellt arbete

NNR har ett aktivt engagemang i regelförbättringsarbete både på EU-nivå och inom OECD. På EU-nivå agerar NNR ibland självständigt, men ofta genom BUSINESSEUROPE. NNR deltar i BUSINESSEUROPE:s arbetsgrupp för regelförbättring. I vidare internationella sammanhang samarbetar NNR också med BIAC:s Governance Committee och deltar därigenom vid möten i OECD:s kommitté Regulatory Policy Committee.

EU

Den 19 maj 2015 lanserade EU-kommissionen med vice president Frans Timmermans som avsändare sitt regelförbättringspaket 2015 ”Better Regulation Package”. Paketet innehåller bl.a. förslag och initiativ som syftar till ökad transparens och utökat samråd, högre krav på att konsekvens-utredningar görs för nya förslag och på kvaliteten på dessa.  Kommissionen inrättar också en mer oberoende granskning av konsekvensutredningar genom Regulatory Scrutiny Board, som ersätter den nuvarande Impact Assessment Board. Centralt för genomförandet av regelförbättringspaketet är det nya interinstitutionella avtalet, ”Inter-Institutional Agreement on Better Regulation”, mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet. Syftet är att förbättra EU-lagstiftningens kvalitet och resultat. Avtalet som bl.a. innebär att Europaparlamentet och Rådet ska utföra konsekvensutredningar av större ändringar som görs av lagförslag kommer att träda i kraft när alla de tre institutionerna har antagit det. Kommissionen har också tagit fram nya riktlinjer som omfattar alla stadier, från förarbete och antagande till genomförande, utvärdering och översyn.

Vad gäller förslag och initiativ för ökad transparens och utökat samråd innebär paketet bl.a. att intressenter kan lämna synpunkter tidigare i regelgivningsprocessen. Kommissionen har också tagit fram miniminormer för samråd och arbetar för att ansvariga direktorat för större initiativ ska utarbeta en samrådsstrategi där man ringar in viktiga aktörer och fastställer vilken typ av samråd som är lämpligast.

I syfte att förenkla befintlig lagstiftning har kommissionen inrättat en rådgivande grupp, s.k. Refit platform, för att föra en ständig dialog med EU-länderna och intressenterna om hur EU-lagstiftningen kan förbättras enligt REFIT (programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat). Refit platform består av två permanenta grupper: en för medlemsländernas experter (”regeringsgruppen”) och en för företrädare för företag, arbetsmarknadens parter och civilsamhället (”intressentgruppen”). Kommissionen inbjuder på t.ex. via sin webbplats ”Have your say! intressenter att lämna förslag, synpunkter och praktiska erfarenheter som kommissionen kan använda som underlag för bl.a. förenklingsarbetet inom ramen för Refit Platform.

NNR har skickat in 44 förslag på regelförbättringar på EU-nivå till EU-kommissionens vice-ordförande Frans Timmermans som ansvarar för kommissionens arbete med regelförbättring. Förslagen består både av de förslag från NNR:s medlemmar som NNR presenterade 2014 i sin rapport ”Effektivare regelverk inom EU” och som fortfarande är aktuella samt nya förslag från medlemmarna. Regelförbättringsförslagen är en input till kommissionen i dess arbete med REFIT (EU-kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat) och inför diskussionerna av regelförbättringsförslag inom kommissionens expertgrupp ”REFIT-platform”.

En förteckning över förslagen finner du här.
Förslagen i sin helhet kan läsas här.

Mer information om kommissionens arbete med regelförbättring inkl. ovan nämnda delar finns här.

BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPE är den största övergripande näringslivsorganisationen på EU-nivå. Med 41 medlemsfederationer – arbetsgivare- och branschföreningar - representerar BUSINESSEUROPE 20 miljoner företag i 35 länder. Dess främsta uppgift är att föra näringslivets talan vis-à-vis de europeiska institutionerna med målsättningen att bibehålla och stärka företagens konkurrenskraft. BUSINESSEUROPE spelar också en roll som en av arbetsmarknadens parter på EU-nivå och verkar därigenom för en väl fungerande europeisk arbetsmarknad. Mer information om BUSINESSEUROPE finns här.

BUSINESSEUROPE har sju så kallade “policy committees” inom områdena ekonomi & finans, internationella relationer, industripolitik, sociala frågor, juridiska frågor, entreprenörskap & SME, inre marknad. Varje ”policy committee” har ett antal arbetsgrupper i vilka frågor diskuteras och underlag till gemensamma beslut och strategier tas fram.

NNR är medlem i arbetsgruppen ”Better Regulation”. Den verkar bland annat för tidiga samråd mellan EU:s institutioner och näringslivet, bättre konsekvensanalyser och för att företagens totala kostnader för att följa regler ska minska. Gruppen gör det genom opinionsbildning och påverkansarbete mot EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet. Mer information om Business Europes agenda avseende regelförbättring finns här.

BusinessEurope presenterade i mitten av september en skrivelse "Better regulation for better results - An EU agenda" med svar och synpunkter på kommissionens regelförbättringspaket. NNR har genom sitt deltagande i Business Europes arbetsgrupp Better Regulation medverkat i framtagandet av synpunkter och förslag. Skrivelsen finns här.

Business Europe har över åren tagit fram ett flertal positionspapper däribland ett om undvikande av gold-plating, detta finns här. Rekommendationen överensstämmer i stort med det NNR lyft fram i sin rapport om tydliggörande av goldplating.

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD är en internationell organisation med uppdrag att främja principer och politiska program som kan förbättra människors ekonomiska och sociala välbefinnande. OECD fungerar också som ett forum för de 34 medlemsstaternas regeringar och statsförvaltningar där de kan diskutera och arbeta tillsammans för att hitta lösningar på gemensamma problem och utmaningar. Mer information om OECD finns här.

OECDs ”Regulatory Policy Committee” tillsattes av OECDs ministerråd i oktober 2009 för att bistå medlemsstater och icke-medlemsstater i att påbörja och stärka deras regelförenklingsarbete. Resultaten av kommitténs arbete ska stödja arbete med att förbättra kvaliteten på regler genom att hjälpa stater att hitta verktyg och lösningar för att genomföra politiska beslut på bästa sätt. Mer information om kommittén och OECDs arbete med regelförenkling finns här.

Mellan 2008-2010 granskade OECD arbetet med regelförbättring i 15 av EU:s medlemsländer. Resultatet av granskningarna presenterades i olika länder specifika rapporter samt en sammanfattande rapport. OECD:s rapport om Sveriges regelförbättringsarbete finns här.

Granskningarna ledde till att OECD och dess medlemsstater arbetade fram och antog 2012 en ny rekommendation om regelförbättring, “Recommendation of the council on regulatory policy and governance”. Rekommendationen innehåller för företag flera viktiga delar inklusive att: Alla regelkostnader för företag, direkta och indirekta, ska övervägas i konsekvensanalyser; Samråd ska ske med berörda då nya regler utformas;
Det ska finnas oberoende granskningsorgan med uppgift att syna kvaliteten på nya regelförslag och konsekvensanalyser; Genomgång av alla befintliga regler och kostnaderna för dessa ska göras kontinuerligt så att regler kan förenklas och regelkostnader för företag minskas.; Uppföljning och utvärdering av reglers faktiska effekt efter genomförandet ska göras systematiskt; Alternativet att inte reglera ska alltid övervägas i konsekvensanalyser. Mer information om rekommendationen finns här.

OECD rekommendationer är inte juridiskt bindande men de uttrycker medlemsstaternas politiska vilja och avsikter och det förväntas att alla gör sitt yttersta för att följa rekommendationerna. Därför avstår ofta de medlemsstater från att rösta då en rekommendation de inte har för avsikt att följa ska antas.

OECD Regulatory Policy Outlook 2015. OECD har undersökt medlemsländerna och EU och jämfört deras arbete med regelförbättring och regelgivning och presenterar resultatet i OECD:s Regulatory Policy Outlook 2015. Undersökningen är den första i sitt slag. De områden som har undersökts är arbetet med konsekvensutredningar, utvärdering av regelverk samt samråd med näringsliv och andra intressenter. Indikatorerna ger en översikt över ett enskilt lands rutiner med avseende på dessa områden. Länderna (34 st samt EU) delas in i tre grupper/nivåer med avseende på resultatet. Sverige har varit ett av de länder som över tid haft hög svansföring i regelförbättringsfrågor och ibland framhållits som bra exempel i dessa frågor men hamnar i denna granskning endast i mittengruppen. NNR har gett OECD feed-back under genomförandet av undersökningen och har aktivt medverkat till spridning av information samt diskussion av rapporten via arrangemang av ett seminarium i Stockholm med fokus på det svenska resultatet. Mer information om OECD Regulatory Policy Outlook 2015 finns här. På samma sida finner ni en länk till en landprofil för Sverige översatt till svenska där det svenska resultatet presenteras.

BIAC - The Business and Industry Advisory Committee to the OECD

BIAC som grundades 1962 är en obunden internationell näringslivsorganisation med uppgift att representera näringslivet inom OECD och verkar som rådgivande organ till beslutsfattare inom OECD. Mer information om BIAC finns här.

NNR samarbetar med BIACs ”Governance Committee”. Kommittén medverkar i arbetet i OECDs ”Regulatory Policy Committee” och arbetar för mer företagsvänliga regler, minskade regelkostnader för företag och en bättre regelgivningsprocess genom bl.a. bättre konsekvensutredningar och uppföljning av faktiska resultat av regler och regelförenkling. NNR deltar och är aktiv genom BIAC i Regulatory Policy Committees möten och arbete. Mer information om BIAC Governance Committee finns här.