Näringslivets Regelnämnd » Regelförenkling på kommunal nivå 2013

  

Regelförenkling på kommunal nivå

- En undersökning av kommunal tillståndsgivning och tillsyn 2012


Näringslivets Regelnämnd, NNR, inledde 2010 ett projekt om regelförenkling på lokal nivå genom att undersöka den kommunala regeltillämpningen i Sveiges kommuner inom områdena företagslotsning, serveringstillstånd, bygglov och miljöfarlig verksamhet. Projektet fokuserade på kommunernas handläggningstider, servicegarantier och avgifter för tillstånd och tillsyn. 2012 genomförde NNR en uppföljande, men också utökad, undersökning av kommunerna. Nytt för denna gång var att undersökningen omfattade områdena livsmedelskontroll samt företagslotsens funktioner. Vidare hade en del frågor för området bygglov ändrats till följd av ny lagstiftning.
Huvudsyftet med NNRs projekt är att uppmuntra kommunerna att se över sin tillämpning av regler som berör företagen. Förhoppningen är att det ska bli mer enhetligt och kostnadseffektivt för företagen liksom mer förutsägbart. Regelförenkling och en effektivare tillämpning framhålls av regeringen som en tillväxtskapande åtgärd och då bör detta arbete ske även på den kommunala nivån där många företag möter regelverken.

Med anledning av undersökningens resultat presenterar NNR fem uppföljande delrapporter i serien regeltillämpning på kommunal nivå. Läs mer och ladda ner rapporterna genom att klicka på pusselbitarna nedan.

 

 En väg in

 Serveringstillstånd

 Miljöfarlig verksamhet

 Bygglov

 Livsmedel

NNRs rekommendationer för en bättre regeltillämpning.


1. 


Alla kommuner ska ha en väg in för företagen, ofta benämnd företagslots.
Lotsen ska ha en hög tillgänglighet och kunna nås på utsatta tider.
 
2.
Lotsen ska ha en informerande, samordnande och pådrivande roll.
Lotsen ska kunna ge samlad information om vilka regler som gäller för företagens verksamhet och hur dessa ska uppfyllas. Den ska samordna olika ansökningar och förmedla information till  och mellan olika förvaltningar. Den ska vara eller utse en kontaktperson gentemot företaget som ansvarar för att ärendet följs upp. Lotsen ska även vara pådrivande så att ärendet hanteras  inom rimlig tid.
 
3.Kommunen ska samordna sin handläggning av ärenden som kräver olika tillstånd.
Handläggningen av olika tillstånd som krävs för ett företag ska så långt som möjligt ske samtidigt  inom kommunens förvaltningar. I samband med detta ska företagen erbjudas att träffa de som handlägger ärendet, samtidigt eller enskilt
 
4.
Alla kommuner ska ha en servicegaranti.
Servicegarantin bör innehålla ett åtagande för kommunen att fatta beslut om ett tillstånd/lov inom en viss given tid, liksom att tillståndsavgiften minskas eller efterskänks om kommunen inte uppfyller garantin. Garantin bör även innehålla åtaganden om att företagen tillförsäkras tydlig information om vad en ansökan ska innehålla, hur och när beslut fattas samt vem de kan vända sig till med frågor och klagomål.
 
5.

Kommunerna bör ta maximalt tre veckor på sig att fatta beslut om serveringstillstånd och bygglov.
Ju snabbare ett tillstånd medges desto fortare kan företaget komma igång med sin verksamhet. Det är redan idag möjligt för vissa kommuner att fatta beslut om ett serveringstillstånd och bygglov inom tre veckor från det att ansökan är komplett, varför denna tidsperiod bör gälla som huvudregel för samtliga kommuner och innefattas i en servicegaranti. Kommunerna bör även mäta och kategorisera olika ärendetyper med avseende på handläggningstider och sätta mål därefter.
 
6.Alla kommuner ska tydligt redovisa och motivera vilka faktorer som legat till grund för klassningen av kommunens olika livsmedelsanläggningar samt  storleken på kommunens timtaxa.
De kostnader kommunen tagit med när avgifterna beräknats bör tydligt framgå av hemsidor och informationsmaterial.
 
7.

Kommunernas avgifter bör ha en tydligare koppling till kommunens motprestation gentemot det enskilda företaget.
Det ska vara tydligt när och för vad företagen betalar en avgift. Denna bör huvudsakligen tas ut efter att tillsyn/kontroll genomförts på plats. Det bör också finnas en tydligare koppling till den arbetsinsats kommunen har för det enskilda företaget när avgifterna beräknas/fastställs. Avgiften bör minskas, alternativt utgå, i de fall tillsyn/kontroll på plats inte genomförs eller är mindre omfattande än planerat. Tillsyn/kontroll bör så långt som möjligt samordnas med annan kommunal tillsyn som omfattar företaget ifråga.
 
8.

Kommunerna bör löpande utvärdera vilka effekter deras tillämpning av regelverket får för företagen.
 

 

 Kommundatabas


Varje enskilds kommuns svar återfinns här:

Visa svar från


NNRs kommunmöten hösten 2013 med anledning av resultaten.


Under september till oktober 2013 besökte NNR nästan alla län i Sverige för att diskutera resultatet från undersökningen med kommunalråd, förvaltningschefer och ansvariga tjänstemän för kommunerna i länet. Besöken skedde i samarbete med NNRs medlemmar. Föreningen Svenskt Näringslivs regionchefer ansvarade för att bjuda in till seminarierna.


Nedan finns de länsvisa resultatsammanställningarna som presenterades vid länsbesöken.

 September   Län   Ort
 
3    Skåne län Malmö Länsrapport 
4 Blekinge län Karlskrona   Länsrapport
9 Kalmar län Kalmar Länsrapport
9 Kronobergs län Växjö Länsrapport
10 Jönköpings län Jönköping Länsrapport
10 Södermanlands län Linköping Länsrapport
10 Östergötlands län Linköping Länsrapport 
16 Västerbottens län Umeå Länsrapport
17 Norrbottens län Luleå Länsrapport
19 Gävleborgs län Gävle Länsrapport
19 Dalarnas län Falun Länsrapport 
20 Jämtlands län Östersund Länsrapport
Oktober Län   Ort  
 
2 Örebro län Örebro Länsrapport
2 Västmanlands län Västerås Länsrapport 
3 Uppsala län Uppsala Länsrapport
3 Stockholms län Stockholm Länsrapport 
7 Hallands län Halmstad Länsrapport
8 Västra Götalands län Västra Götaland   Länsrapport  
8 Västra Götalands län, Göteborg Göteborg Länsrapport
8 Västra Götalands län, Fyrbodal Vänersborg Länsrapport
9 Västra Götalands län, Skaraborg   Skövde Länsrapport 
10 Värmlands län Karlstad Länsrapport
29 Västernorrlands län Sundsvall Länsrapport