Aktuella snabblänkar:


» Better-informed decisions for better regulation – Measures for improved impact assessments

» NNR nyhetsbrev september 2017

» Rätt underlag för rätt beslut – Åtgärder för bättre konsekvensutredningar

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

NNR Nyheter

17-Oct-02 11:22

NNR Nyheter 4 2017

Regeringens budgetproposition blev inte det ljus i höstmörkret som skulle behövas för frågan om företagens regelbörda. Skarpa förslag och konkreta reformer för att nå målen om lägre kostnader och ökad tillväxt till följd av regler saknas. Samtidigt ökar företagens kostnader till följd av regler och nya regelverk utmanar företagande och entreprenörskap. Allt ackompanjerat av bristande konsekvensutredningar och låg efterfrågan på fullständiga beslutsunderlag.
» Läs mer
17-Jun-30 10:50

NNR Nyheter 3 2017

"Ibland blir jag anklagad för att vilja ta bort rätten till gold-plating. Det vill jag inte, överimplementering är varje suverän stats rätt. Allt jag vill är att ni är ärliga med det. Får jag lov att säga att jag är trött på att bli beskylld för diverse nationella regleringar? För all del, överimplementera på, men skyll inte på EU."

Så sade EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på NNRs seminarium den 11 maj. Och visst har han en poäng! Det är väldigt lätt för våra lagstiftare att hänvisa till EU-lagstiftning när de får kritik för att någon regel är krånglig – cirka hälften av nya eller förändrade regler som berör företagare kommer ju dessutom från EU. Många av dessa regler blir krångligare än vad de behöver vara, bl a på grund av överimplementering och skilda tillämpningar på nationell nivå.

Läs mer om detta och mycket annat i detta nyhetsbrev!
» Läs mer
17-May-03 10:06

NNR Nyheter 2 2017

I detta nyhetsbrev kan du läsa om att en klar majoritet av svenska företagare saknar förtroende för regeringens regelförbättringsarbete. Du kan också läsa om att svenska företags regelkostnader ökade med 5,6 miljarder kronor under 2016, enligt Tillväxtverket. Detta är mycket oroande uppgifter.

Det finns med andra ord en hel del att göra för en regering som uppskattar företagsamhet och tillväxt. Frågan är bara hur stor viljan är? En stor fördel med regelförbättring är att det många gånger både ger snabba resultat och är billigt – ibland till och med gratis – att genomföra.
» Läs mer
17-Apr-28 09:35

NNR Nyheter 1 2017

Effektivitet och kvalitet är ledord som alla borde hålla högt. Inte minst gäller detta inom regelförbättringsarbetet. I dagarna kom Regelrådets årsrapport för år 2016 och det var ingen munter läsning. Konsekvensutredningarna från regeringskansliet håller en fortsatt – och uppseendeväckande – låg nivå; endast 19 procent godkändes. Statliga myndigheter klarade sig bättre och fick godkänt i 77 procent av fallen. Samtidigt har bedömningsgrunderna ändrats. För att kvaliteten på konsekvensutredningarna ska höjas måste efterfrågan på bra konsekvensutredningar öka, annars saknas incitament för att utforma regler på ett effektivt sätt och med kvalitet.
» Läs mer
16-Sep-30 13:57

NNR Nyheter 4 2016

Att regeringen säger sig vilja prioritera regelförbättringsarbetet för företag är inte nytt. Det har sagts vid flera tillfällen, men ändå händer det tyvärr väldigt lite på den fronten just nu. Näringslivet har tidigare tagit fram ett stort antal förslag om vilka åtgärder som behöver prioriteras och lämnat dessa till beslutsfattarna. Vi följde upp dessa nyligen, men svaren från ministrarna och departementen vittnar om att de flesta förslagen tråkigt nog har lämnats därhän.
» Läs mer
16-Sep-28 12:11

NNR Nyheter 3 2016

Samhället spenderar enligt skattningar runt 300 miljarder kronor per år på åtgärder som tillsyn, utvärdering och revision. Pengar saknas således inte, men det krävs tydliga kriterier för vad som ska utvärderas och inom vilket tidsintervall. 300 miljarder är mycket pengar. Därför måste de också användas rätt - och följas upp.
» Läs mer
16-Sep-28 12:09

NNR Nyheter 2 2016

Ibland är det uppfriskande att lyfta blicken över landets gränser, i alla fall inom vårt område för regelförbättringar för företag. Som ni kan läsa i detta nyhetsbrev så finns det ett nytt interinstitutionellt avtal på plats i EU, vilket innebär rejält ökade ansträngningar för att få till stånd effektivare och mindre kostsamma regler, konsekvensanalyser och utvärderingar av befintliga regler.
» Läs mer
16-Feb-29 09:47

NNR Nyheter 1 2016

Det är inte bara vi inom näringslivet som tycker att arbetet med att förbättra de regelverk som berör företagare går för långsamt. Även ett antal andra aktörer visar genom undersökningar att kvaliteten och takten på regelförbättringsarbetet kan öka.
» Läs mer
15-Nov-30 09:38

NNR Nyheter 5 2015

Inget sägs i längden kunna undgå granskning. Detta gäller även Sveriges regelförbättringsarbete. Nyligen har OECDs rapport Regulatory Policy Outlook 2015 presenterats. Rapporten fokuserar på tre viktiga områden för att regelgivningen och reglerna ska bli kostnadseffektiva; konsekvensutredningar, kontakter med näringsliv och övriga intressenter samt utvärdering av regler i efterhand. OECDs undersökning är viktig.
» Läs mer
15-Oct-06 10:21

NNR Nyheter 4 2015

I våras presenterade uppgiftslämnarutredningen sitt slutbetänkande med förslag på hur ett förenklat och minskat uppgiftslämnande för företagen kan organiseras och genomföras.
» Läs mer
15-Oct-06 10:10

NNR Nyheter 3 2015

idigare betraktades Sverige inom EU som ett av länderna i framkant när det gällde regelförbättring för företag. Såväl myndighetsföreträdare som vi från näringslivet efterfrågades när det gällde vårt arbete och vår syn på konsekvensutredningar, förbättringar av befintliga regelverk, tillämpnings- och effektivitetsfrågor
» Läs mer
15-Apr-28 16:11

Nyheter 2 2015

Regelförbättringsarbetet som bedrivits under senare år har till stor del skett genom de centrala förvaltningsmyndigheternas försorg på uppdrag av regeringen. Samtidigt har förbättringsåtgärderna på de områden som är viktiga för företagen ofta inte fått den märkbara förändring som företagen velat ha och behövt, trots att det varit regeringens mål.
» Läs mer
15-Feb-25 09:56

Nyheter 1 2015

Efter den s.k. decemberöverenskommelsen har det politiska läget stabiliserats något, men på regelförbättringsområdet upplever vi det fortfarande som oklart hur regeringen konkret vill gå vidare. Flera viktiga frågor behöver tas om hand. Som exempel kan nämnas vilka målsättningar och konkreta förbättringsförslag regeringen vill prioritera liksom Regelrådets roll och mandat som granskare av konsekvensutredningar.
» Läs mer
14-Dec-17 11:36

NNR Nyheter 6 2014

Tidigt i vår blir det som bekant extraval och vi är förstås nyfikna på vilken roll regelförbättringsfrågan får i valrörelsen och i den kommande regeringsförklaringen. De flesta partier är ense om att det är viktigt att minska företagens regelbörda för att underlätta för företagen att växa, bli framgångsrika och därmed få möjligheter att skapa fler jobb och ökad tillväxt.
» Läs mer
14-Oct-01 10:28

NNR Nyheter 5 2014

Regelförbättring och reformer av regelverk som berör företag är en effektiv - och många gånger billig - åtgärd att förbättra tillväxten. Jag skulle därför vilja rekommendera den tillträdande regeringen och riksdagen att läsa vår nya rapport”Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige”, som vi också skriver om i detta nyhetsbrev.
» Läs mer
14-Jul-02 10:00

EXTRA NYHETSBREV: Andrea Femrell ny VD på NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNRs, styrelse kommer att utse Andrea Femrell till ny VD efter Jens Hedström, som i höst blir chef på Svenskt Näringslivs Brysselkontor. Andrea Femrell, som är uppvuxen utanför Lysekil, har studerat statsvetenskap och nationalekonomi på pol mag programmet vid Umeå universitet.
» Läs mer
14-Jun-27 16:12

NNR Nyheter 4 2014

"I begränsningen visar sig mästaren", sa Goethe på sin tid. Det gäller än i dag - så, varför krångla till det?
» Läs mer
14-May-05 12:59

NNR Nyheter 3 2014

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. Detta val är avgörande på många sätt och bland annat gäller det hur vi vill att den inre marknaden ska fungera. I dag hindrar vi, medlemsländerna, den inre marknaden från att fungera genom att vi implementerar EU-direktiven olika. Hela 25 procent av de administrativa kostnaderna härrör från sk gold-plating eller dålig implementering. För företagen är detta förstås en oerhört viktig fråga.
» Läs mer
14-Apr-01 11:02

NNR Nyheter 2 2014: Goda förebilder finns!

I våra 290 kommuner finns det massor av goda exempel att hämta inspiration av. Vi på NNR har valt ut 20 exempel och kommer en gång i veckan att lyfta fram goda erfarenheter från kommuner och länsstyrelser som kan tjäna som förebilder i regelförbättringsarbetet. Ibland kommer vi också att bjuda på exempel från andra länder eller vår egen nationella nivå.
» Läs mer
14-Feb-28 11:43

NNR Nyheter 1 2014

upervalåret 2014. Först ut är Europaparlamentsvalet, som av många kallas ”det glömda valet”. Detta är olyckligt eftersom EU påverkar oss så mycket mer än vad vi kanske till vardags tror. För oss som jobbar med att försöka få till stånd bättre villkor för företagen är EU nästan lika viktigt som nationerna. Hälften av reglerna som styr företagens vardag beslutas gemensamt av EU.
» Läs mer
13-Dec-17 08:43

NNR Nyheter 6 2013

Nu är året är snart slut och det är dags att summera vad regeringen i regelförenklingsväg lyckats leverera. Nyss kom besked om att uppgiftslämnandet förenklas. Det är välkommet och gör att regelbördan kan sänkas.
» Läs mer
13-Oct-16 08:50

NNR Nyheter 5 2013

Viljan och ambitionen finns där. Det är resultaten vi väntar på. Jag tänker förstås på alla de åtgärder som är på gång och som kan minska företagens regelbörda.
» Läs mer
13-Jun-25 08:47

NNR Nyheter 4 2013

Efter en härlig sommar, vars värme ju fortfarande dröjer sig kvar, har höstens aktiviteter redan satt full fart. Snart presenterar alliansregeringen sin sista budget innan valet och då ska vi bland annat få veta hur det har gått med målsättningen att sänka företagens administrativa regelkostnader
» Läs mer
13-Apr-26 12:02

NNR Nyheter 2 2013

Regelförbättringsarbetet fortskrider på alla nivåer; lokalt, nationellt och internationellt. Krisen är synlig ute i Europa och såväl OECD som EU:s senaste toppmöte lyfter båda upp att regelförbättringsarbetet måste intensifieras och är en mycket viktig del i att få fart på hjulen igen.
» Läs mer
12-Dec-10 15:30

NNR Nyheter 5 2012

Den 5 december arrangerades ett seminarium om gold-plating i riksdagen. Värd var Allan Widman, EU-nämndens ordförande (FP).
» Läs mer
12-Sep-18 11:38

NNR Nyheter 4 2012

Allt kan oftast bli i alla fall lite bättre här i världen och så även inom regelförenklingsområdet. På den kommunala nivån kan handläggningstider kortas och tillgängligheten för företagare bli bättre. Avgifterna kan minskas och godtyckligheten utraderas. Från vårt håll så gör vi en insats genom att visa upp förbättringspotentialen på några viktiga områden genom våra kommungranskningar. Den förra stora granskningen gjordes 2010 och nu i höst påbörjar vi en uppföljning. Det ska bli spännande att se förändringarna!
» Läs mer
12-Jun-19 10:20

NNR Nyheter 3 2012

En glad och krångelfri sommar önskar vi på NNR!
» Läs mer
12-Apr-26 10:35

NNR Nyheter 2 2012

Dags att prioritera regelförenkling för företag Vårbudgeten är nyligen presenterad och beskedet var att svensk ekonomi i år väntas bromsa in i spåren av den europeiska skuldkrisen. Det finns enligt finansministern också en risk för en kraftigt sämre konjunkturutveckling. Därför vill regeringen inrikta sig på åtgärder som stävjar arbetslösheten.
» Läs mer
12-Feb-29 16:04

NNR Nyheter 1 2012

Äntligen... NNR välkomnar Fredrik Reinfeldts initiativ på EU-nivån tillsammans med UK, Spanien, Nederländernas och åtta andra statsministrar, som lett till att samtliga länder inom EU ställt sig bakom att minska företagens totala regelbörda.
» Läs mer
11-Dec-08 09:56

NNR Nyheter 5 2011

Jodå, julen närmar sig med stormsteg och visst har vi alla våra mer eller mindre hemliga önskelistor? Några väljer vi att argumentera för och visa upp mer än andra och däribland finns givetvis listan över ett antal kraftiga åtgärder som gör att företagen får märkbara lättnader av den tunga regelbördan.
» Läs mer
11-Sep-28 09:21

NNR Newsletter 2011

With mornings enveloped in autumn mist and everyone back from summer holidays, it is full steam ahead again for better regulation. This is true in Sweden as well as internationally.
» Läs mer
11-Sep-19 09:05

NNR Nyheter 4 2011

I Storbritannien, Danmark, Tyskland och Nederländerna så tas nästa steg i att förbättra för företag och allt fler åtgärder genomförs. Här i Sverige så anser förvisso de allra flesta politiker att regelförenkling är viktigt, men på åtgärdssidan väntar Sveriges företagare otåligt på det nya förenklingsprogrammet. Ju längre det dröjer desto mer omfattande åtgärder krävs av regeringen. Däremot så har statsminister Fredrik Reinfeldt börjat engagera sig i den delen av regelbördan som härrör från EU-lagstiftning.
» Läs mer
11-Jun-10 11:17

NNR Nyheter 3 2011

I Storbritannien, Danmark, Tyskland och Nederländerna så tas nästa steg i att förbättra för företag och allt fler åtgärder genomförs. Här i Sverige så anser förvisso de allra flesta politiker att regelförenkling är viktigt, men på åtgärdssidan väntar Sveriges företagare otåligt på det nya förenklingsprogrammet. Ju längre det dröjer desto mer omfattande åtgärder krävs av regeringen. Däremot så har statsminister Fredrik Reinfeldt börjat engagera sig i den delen av regelbördan som härrör från EU-lagstiftning.
» Läs mer
11-May-09 11:54

NNR Nyheter 2 2011

Vad är egentligen statens och kommunernas roll i arbetet med att förbättra företagsklimatet? Jo, att skapa bästa möjliga förutsättningar för att företagen ska kunna startas, verka, växa och frodas. De ska också se till att regelverken efterlevs.
» Läs mer
11-Feb-22 15:33

NNR Nyheter 2011 1

Välkommen till ett nytt nummer av NNR Nyheter - Sveriges enda nyhetsbrevbrev om hur vi kan få färre och enklare regler.
» Läs mer
10-Dec-23 17:36

NNR Nyheter 2010 5

Välkommen till ett nytt nummer av NNR Nyheter - Sveriges enda nyhetsbrevbrev om hur vi kan få färre och enklare regler.
» Läs mer
10-Sep-24 12:52

NNR Nyheter 2010 4

Välkommen till ett nytt nummer av NNR Nyheter - Sveriges enda nyhetsbrevbrev om hur vi kan få färre och enklare regler.
» Läs mer