Aktuella snabblänkar:


» NNR nyhetsbrev september 2017

» Rätt underlag för rätt beslut – Åtgärder för bättre konsekvensutredningar

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Nyhetsarkiv

2017-09-29

NNR Nyheter 4 2017

Regeringens budgetproposition blev inte det ljus i höstmörkret som skulle behövas för frågan om företagens regelbörda. Skarpa förslag och konkreta reformer för att nå målen om lägre kostnader och ökad tillväxt till följd av regler saknas. Samtidigt ökar företagens kostnader till följd av regler och nya regelverk utmanar företagande och entreprenörskap. Allt ackompanjerat av bristande konsekvensutredningar och låg efterfrågan på fullständiga beslutsunderlag.
» Läs mer
2017-09-22

Referat och filmer från riksdagsseminariet Ett starkare Regelråd – så kan riksdagen styra mot kostnadseffektiva regler

På torsdagsmorgonen arrangerade Näringslivets Regelnämnd NNR tillsammans med Janine Alm Ericson (Mp), ekonomiskpolitisk talesperson och ledamot av Finansutskottet, ett riksdagsseminarium på temat "Ett starkare Regelråd – så kan riksdagen styra mot kostnadseffektiva regler". På seminariet lanserades rapporten "Rätt underlag för rätt beslut" som låg till grund för diskussionerna.
» Läs mer
2017-09-22

NNR kommenterar regeringens budget: Fortfarande inga skarpa reformförslag för att minska regelbördan

Regeringen pratar gärna om regelförbättring men veckans budgetförslag visar att regeringen fortfarande är ovillig att sätta tydliga mål och lägga skarpa förslag för hur de ska nås.

Målsättningarna om att företagens kostnader till följd av regler ska minska, att reglerna ska främja tillväxt samt förenklat uppgiftslämnande och kortare handläggningstider är bra, men inte nya. Hittills har tyvärr inte så mycket hänt, undantaget det inledande arbete som gjorts rörande hanteringen av tillståndsgivning för vissa områden inom kommunerna, vilket NNR välkomnar.
» Läs mer
2017-09-21

Pressmeddelande: Bristande konsekvensanalyser hot mot Sveriges konkurrenskraft

Bristfälliga konsekvensanalyser innebär att riksdagsledamöter och andra beslutsfattare inte har tillräckliga underlag när de fattar sina beslut. Därmed riskerar reglerna att bli ineffektiva och onödigt kostsamma, konstaterar Näringslivets Regelnämnd NNR i rapporten "Rätt underlag för rätt beslut" som lanseras idag.
» Läs mer
2017-07-21

Pressmeddelande: Näringsministerns ”nya” förenklingsåtgärder för företag - ett steg i rätt riktning

NNR ser positivt på de uppdrag som Statskontoret och Tillväxtverket fått och som syftar till att förenkla för företagen. Inriktningen i uppdragen, såsom utökade uppgifter för Regelrådet beträffande införlivande av EU-lagstiftning och kortare handläggningstider, ligger i linje med vad NNR påtalat och visat på behovet av under lång tid. Regeringen fattade den 20 juli beslut bl a om att ge Statskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för och lämna förslag avseende utökade uppgifter för Regelrådet beträffande införlivande av EU-lagstiftning, liksom att ge ett uppdrag till Tillväxtverket om korta och effektiva handläggningsprocesser för företag. En tredje del handlade om att ge Tillväxtverket ett uppdrag att verka för digitalt först.
» Läs mer
2017-07-05

"Det ska bli lätt att göra rätt" ett realistiskt mål?

En kontroll eller ett tillsynstillfälle kan skapa osäkerhet och nervositet hos många lantbruksföretagare. Samtalen från lantbrukare om rädslan att göra fel är många till LRFs regionkontor. Cirka 400 olika lagar – exklusive de som rör de anställda – har en lantbrukare att följa dagligen, beroende på verksamhet. Det är inte alldeles enkelt att leta sig fram i denna djungel av olika regler så att allt blir rätt och riktigt. Det går helt enkelt inte att göra allt korrekt, menar många lantbrukare.

Denna frågeställning dryftades på Almedalsseminariet ”Utveckla eller inveckla? Hur bygger vi förtroende mellan företag och myndigheter?”, arrangerat av LRF och modererat av Andrea Femrell, vd NNR. I panelen deltog Katrien Vanhaverbeke, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, Susanne Norberg, bygg- och miljöchef i Gislaveds kommun från den offentliga sidan och Sofia Karlsson, lantbrukare och ordförande LRF Västra Götaland samt Mikael Bäckström, lantbrukare och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse från företagarsidan.
» Läs mer
2017-06-30

NNR Nyheter 3 2017

"Ibland blir jag anklagad för att vilja ta bort rätten till gold-plating. Det vill jag inte, överimplementering är varje suverän stats rätt. Allt jag vill är att ni är ärliga med det. Får jag lov att säga att jag är trött på att bli beskylld för diverse nationella regleringar? För all del, överimplementera på, men skyll inte på EU."

Så sade EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på NNRs seminarium den 11 maj. Och visst har han en poäng! Det är väldigt lätt för våra lagstiftare att hänvisa till EU-lagstiftning när de får kritik för att någon regel är krånglig – cirka hälften av nya eller förändrade regler som berör företagare kommer ju dessutom från EU. Många av dessa regler blir krångligare än vad de behöver vara, bl a på grund av överimplementering och skilda tillämpningar på nationell nivå.

Läs mer om detta och mycket annat i detta nyhetsbrev!
» Läs mer
2017-06-02

Seminarium om regelkrångel i riksdagen

De moderata riksdagsledamöterna Sofia Fölster och Jörgen Warborn, bjöd in till seminarium om regelkrångel den 1 juni. En panel bestående av Andrea Femrell, VD NNR, Daniel Wiberg, chefekonom Företagarna, Pernilla Lundqvist, ordförande Regelrådet och företagare Kjell Berg, Bergs kiosk i Haninge, diskuterade frågan om hur stort problemet med regelkrångel är, vad det beror på och lösningar för att minska krånglet och öka effektiviteten i lagstiftningen.
» Läs mer
2017-05-30

Finansbranschen uppmanar Bolund och Thedéen att inte tumma på rättssäkerheten

NNRs medlemmar inom den finansiella sektorn, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlarföreningen och Fondbolagens Förening, har tillsammans med Svensk Försäkring skrivit till Finansmarknadsminister Per Bolund och Generaldirektör Erik Thedéen på Finansinspektionen under rubriken ”Tumma inte på rättssäkerheten”.

Syftet med breven är att fästa uppmärksamheten på återkommande brister i EU-regelutformningen på finansmarknadsområdet – brister som enligt branschorganisationerna och andra summerar ihop till ett demokratiskt underskott.
» Läs mer
2017-05-12

Presentationer och referat från seminariet Better Regulation – for a more competitive Europe

Den 11 maj arrangerade Näringslivets Regelnämnd, NNR, ett seminarium på temat ”Better regulation for a more competitive Europe – How can Sweden and other member states contribute?”. Ett hundratal åhörare träffades i Stockholm för att lyssna på bland annat EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, Näringsminister Mikael Damberg och danska Implementeringsrådets ordförande Paul Mollerup.
» Läs mer
2017-05-03

NNR Nyheter 2 2017

I detta nyhetsbrev kan du läsa om att en klar majoritet av svenska företagare saknar förtroende för regeringens regelförbättringsarbete. Du kan också läsa om att svenska företags regelkostnader ökade med 5,6 miljarder kronor under 2016, enligt Tillväxtverket. Detta är mycket oroande uppgifter.

Det finns med andra ord en hel del att göra för en regering som uppskattar företagsamhet och tillväxt. Frågan är bara hur stor viljan är? En stor fördel med regelförbättring är att det många gånger både ger snabba resultat och är billigt – ibland till och med gratis – att genomföra.
» Läs mer
2017-04-27

Pressmeddelande: Kommunal regeltillämpning – slutrapport. Hur minskar vi skillnaderna?

Många av de regler som berör företagare tillämpas av kommunerna, och det är kommunerna som också tolkar regelverken. Därför kan en och samma regel tillämpas helt olika på olika platser i landet, något som gör att både förutsättningarna och förutsägbarheten för företagen skiljer sig åt beroende på var de finns. Osäkerheten blir stor om det inte går att lita på att ett nationellt regelverk, som till exempel alkohollagen eller livsmedelslagen, tillämpas på samma sätt överallt.
» Läs mer
2017-04-21

Pressmeddelande: Företagens regelkostnader ökade med 5,6 miljarder 2016

Tillväxtverket publicerade den 13 april sin årliga rapport av hur företagens kostnader påverkas av nya eller ändrade regler. Resultatet visar på en kraftig ökning av företagens administrativa kostnader. Under 2016 ökade dessa med 3,6 miljarder kr, och sett över en fyraårsperiod har kostnaderna ökat med 1,2 miljarder kr per år i löpande priser.
» Läs mer
2017-04-05

Inbjudan: Better Regulation – for a more competitive Europe, den 11 maj 2017, kl. 13.00-15.00

Hur ser EUs regelförbättringsagenda ut de kommande åren? Vilka förväntningar har EU-kommissionen på medlemsstaterna och Sverige för att EU ska lyckas minska företagens regelbörda och bli konkurrenskraftigare? Vilka lösningar presenterar Sverige och vad innebär regelförbättringsarbetet för svenska och europeiska företag?

Vid NNRs seminarium presenterar och diskuterar vice ordförande i EU-kommissionen Frans Timmermans och näringsminister Mikael Damberg sina prioriteringar och syn på regelförbättringsarbetet i Sverige och Europa.
» Läs mer
2017-03-20

Företagens syn på regelförbättringsarbetet

I förra veckan släpptes NNRs SKOP-undersökning, vilket exempelvis DI skrev om.

Nu finns undersökningen också i ett mer lättillgängligt format att ladda hem här.
» Läs mer
2017-03-14

"Allt krångligare att driva företag"

Under denna rubrik skriver Dagens Industri den 14 mars om NNRs årliga SKOP-undersökning. I artikeln intervjuas, förutom NNRs Andrea Femrell, även Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne och finansminister Magdalena Andersson.

Länk till artikeln finns här, dock är artikeln låst för icke-prenumeranter.

NNRs undersökning finns här.
» Läs mer
2017-03-14

Pressmeddelande: Svenska företagare saknar förtroende för regeringens regelförbättringsarbete

Ett regelverk som är effektivt och lätt administrerat är en viktig faktor för att företagen ska kunna växa, bli framgångsrika och bidra med välstånd och arbetstillfällen. Därför har också regelförbättringsåtgärder varit en prioritering hos de senaste regeringarna. Idag har dock hela 78 procent av landets företagare inget eller enbart litet förtroende för regeringens regelförbättringsarbete. En tredjedel av företagarna saknar helt förtroende. Detta enligt en SKOP-undersökning som Näringslivets Regelnämnd, NNR, beställt och som genomfördes i december 2016.
» Läs mer
2017-03-10

11 maj – SAVE THE DATE! Seminarium Better Regulation for a more competitive Europe

Vill du höra vad förste vice ordförande i EU-kommissionen Frans Timmermans har att säga om regelförbättringsarbetet i EU och förväntningarna på medlemsstaterna? Hur näringsminister Mikael Damberg arbetar med frågorna? Eller höra ordföranden i det danska implementeringsrådet Paul Mollerup berätta hur han och hans kollegor bidrar till att främja danska företags konkurrenskraft?
» Läs mer
2017-02-28

NNR Nyheter 1 2017

Effektivitet och kvalitet är ledord som alla borde hålla högt. Inte minst gäller detta inom regelförbättringsarbetet. I dagarna kom Regelrådets årsrapport för år 2016 och det var ingen munter läsning. Konsekvensutredningarna från regeringskansliet håller en fortsatt – och uppseendeväckande – låg nivå; endast 19 procent godkändes. Statliga myndigheter klarade sig bättre och fick godkänt i 77 procent av fallen. Samtidigt har bedömningsgrunderna ändrats. För att kvaliteten på konsekvensutredningarna ska höjas måste efterfrågan på bra konsekvensutredningar öka, annars saknas incitament för att utforma regler på ett effektivt sätt och med kvalitet.
» Läs mer
2017-03-16

Presskommentar: Lägre krav på konsekvensutredningar – en oroande utveckling

2017-02-23
Statliga Regelrådet publicerade den 22 februari sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås. Resultatet visar på en fortsatt mycket låg kvalitet för konsekvensutredningar från regeringskansliet, endast 19 procent godkändes, medan konsekvensutredningarna från statliga myndigheter fick godkänt i 77 procent av fallen.
» Läs mer
2017-01-16

Cass Sunstein hos NNR - vad kan vi lära av den amerikanska modellen?

Mycket av arbetet med ändamålsenliga regler i USA bedrivs från Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), som Sunstein var chef för mellan 2009 och 2012 under president Obamas första administration. OIRA instiftades 1981 av dåvarande president Ronald Reagan och sedan starten beräknas OIRA ha besparat amerikanska företag och medborgare mer än 250 miljarder dollar. Mängder av regelverk har minskats i omfattning eller stoppats helt tack vare OIRAs inflytande.
» Läs mer
2016-12-15

Mora sänker avgifterna för serveringstillstånd

I NNRs rapport om serveringstillstånd visade det sig att Mora var den dyraste kommunen i landet just på avgiften för att söka serveringstillstånd. Detta föll inte i god jord hos kommunpolitikerna, som således tog tag i saken och nu avser att sänka dessa avgifter. En riktigt trevlig nyhet!
 
Läs artikeln här!
» Läs mer
2016-11-30

NNR Nyheter 5 2016

NNR turnerar just nu runt om i Sverige och presenterar resultaten i vår undersökning om kommunal regeltillämpning. Skillnaderna är stora på sina håll, ibland rent av orimliga. Samtidigt går utvecklingen åt rätt håll. Flera kommuner kortar handläggningstiderna, inför servicegarantier och börjar så sakteliga få upp ögonen för att deras tillämpning och tillsyn faktiskt påverkar företagen och företagsklimatet. Fler och fler kommuner vill mer och bättre.
» Läs mer
2016-11-14

Seminarium med Cass Sunstein den 12 januari!

Hur skapas effektiva regelverk och styrmedel? Vilka ramverk och institutioner krävs för att leda det politiska systemet framåt? Vilka utmaningar och avvägningar måste göras?

Näringslivets Regelnämnd, NNR och Entreprenörskapsforum arrangerar ett lunchseminarium den 12 januari med professor Cass Sunstein om dessa frågor.
» Läs mer
2016-11-10

Kommunprojektets turné igång!

Nu har NNRs "turné" om regeltillämpning på kommunal nivå startat. Första stoppet var Luleå och därefter kom Västerås, Örebro, Kalmar och Växjö.

NNR kommer att besöka samtliga län i Sverige; kalendariet för dessa möten finner du på kommungranskning.se

En del media har uppmärksammat de besök som varit, liksom rapporterna som släppts tidigare. Länkar till dessa pressklipp finner du också på kommungranskning.se

» Läs mer
2016-11-03

Pressmeddelande: Orimliga prisskillnader för livsmedelskontroller

Från 2 600 kr upp till 28 000 kr i kontrollavgift. Där en kommun beräknar två timmars tillsyn, anger en annan 28 timmar för samma sak. Den dyraste timtaxan är 90 procent dyrare än den billigaste. Så stor skillnad är det på identiska livsmedelskontroller i Sveriges kommuner – och detta också visar hur olikt företagsklimatet kan vara.

Detta enligt Näringslivets Regelnämnds, NNR, nya rapport "Livsmedelskontroll – tillämpning, klassning, avgifter och samverkan". I rapporten redogörs resultaten för landets samtliga kommuner som fått möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar livsmedelskontroller. Rapporten är del fem av sex i en serie som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen. Förra undersökningen gjordes 2012.
» Läs mer
2016-11-02

Pressmeddelande: Hur står sig din kommun? Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Det är ofta på den kommunala nivån som företagen kommer i kontakt med lagar och regler. Den kommunala regeltillämpningen är därför en viktig faktor för företagens möjligheter att växa och utvecklas. Det kan handla om handläggningstider för olika tillstånd, att avgifterna för tillsyn och tillstånd är på en rimlig nivå, men även om service och bemötande.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, har fokuserat specifikt på regeltillämpningen och presenterar nu samtliga resultat från den tredje undersökningen om regelförbättring på kommunal nivå. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet.
» Läs mer
2016-10-31

Pressmeddelande: Omotiverade skillnader och dyrare avgifter - så olika hanterar kommunerna miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet får du räkna med att betala både anmälningsavgift och tillsynsavgifter– men hur mycket beror på i vilken kommun du driver ditt företag. Exempelvis kan en anmälningsavgift för en ny eller förändrad verksamhet i vårt biltvättsexempel vara noll kronor – eller 19 000 kronor för exakt samma sak. Dessutom har 71 procent av kommunerna höjt anmälningsavgiften sedan 2012 med som mest drygt 12 000 kr. Däremot har 24 kommuner sänkt sina anmälningsavgifter sedan 2012, varav Umeå mest, med drygt 9 000 kr.
» Läs mer
2016-10-04

"Hög tid för regeringen att förenkla för företag"

I dag skriver NNR och några av NNRs medlemmar på SVT Opinion om regeringens arbete med regelförbättring för företag. NNR har följt upp vad som hänt med näringslivets egna förslag till åtgärder samt om området i prioriteras i regeringens regleringsbrev till myndigheter. Resultatet är tyvärr nedslående. Läs mer på SVT Opinion.
» Läs mer
2016-09-30

NNR Nyheter 4 2016

Att regeringen säger sig vilja prioritera regelförbättringsarbetet för företag är inte nytt. Det har sagts vid flera tillfällen, men ändå händer det tyvärr väldigt lite på den fronten just nu. Näringslivet har tidigare tagit fram ett stort antal förslag om vilka åtgärder som behöver prioriteras och lämnat dessa till beslutsfattarna. Vi följde upp dessa nyligen, men svaren från ministrarna och departementen vittnar om att de flesta förslagen tråkigt nog har lämnats därhän.
» Läs mer
2016-09-23

Pressmeddelande: Enorm skillnad mellan kommunernas bygglovsavgifter

165 000 kr. Det är skillnaden mellan den billigaste och dyraste kommunen i bostadsbristens Sverige, sett till bygglovsavgifter inklusive planavgift för ett enkelt, identiskt ärende. Även handläggningstiderna skiljer sig åt runt om i landet, mellan en till tolv veckor för ett enkelt bygglov. Det är dock glädjande att 49 procent av kommunerna lyckats korta sina handläggningstider sedan 2012.
» Läs mer
2016-09-21

NNR kommenterar regeringens budget: Var är reformerna?

Det är positivt att även årets budget framhåller goda ramvillkor för företag, bättre service genom enklare uppgiftslämnande och kortare handläggningstider samt mer ändamålsenliga regler som ska leda till lägre kostnader för företagen och främja tillväxten. Målsättningarna som finns är dock otydliga och det saknas fortfarande en strategi och skarpa förslag avseende hur kostnaderna för regelkrånglet ska minska, vilka regelområden som regeringen prioriterar att arbeta vidare med samt var regeringen lägger nivån för service och effektivitet i den statliga och kommunala förvaltningen. Den bristande kvaliteten på konsekvensutredningarna ska utbildas bort, trots att detta recept prövats i flera år utan några märkbara resultat.
» Läs mer
2016-08-28

Pressmeddelande: Hur krogvänlig är din kommun?

Driver du restaurang? I så fall spelar det stor roll vilken kommun du väljer att verka i. Till exempel så är skillnaden i handläggningstiderna för serveringstillstånd mycket stor. Vissa kommuner hanterar detta på en vecka, medan andra behöver hela 12 veckor på sig. Om du har din restaurang i Staffanstorp kan du vara nöjd över att betala landets lägsta avgift för serveringstillstånd – 1200 kronor. Den dyraste kommunen kräver 14 800 kronor för exakt samma tillstånd från sina restauratörer. En god nyhet är dock att 38 procent av kommunerna minskat sina handläggningstider sedan förra undersökningen 2012.
» Läs mer
2016-07-08

NNR talar upphandling på Almedalsseminarium

”Offentlig upphandling – en fråga om 700 miljarder”. Så lät den tankeväckande titeln på forskningsinstitutet Ratios seminarium under Almedalsveckans torsdagsförmiddag. Frågeställningarna berörde hur små och medelstora företag påverkas av den allt högre graden av centraliserade upphandlingar och vad som kan göras för att få fler SME-företag att kunna vara med och tävla om uppdragen.
» Läs mer
2016-07-07

Pressmeddelande: Offentlig upphandling – kommunernas tillämpning skapar onödiga trösklar

Väl genomförda offentliga upphandlingar bidrar till en bättre hushållning med skattemedel. De ger också bättre produkter eller tjänster och stärker företagens konkurrensförmåga och därmed hela företagsklimatet. Men endast cirka hälften av kommunerna följer upp kraven som ställts i upphandlingen. Dessutom är det hela 68 procent av kommunerna som utesluter många av de mindre företagen genom att ställa kollektivavtalsliknande eller sysselsättningsrelaterade krav. I Näringslivets Regelnämnds, NNR, nya rapport ”Offentlig upphandling – tillämpning, information, uppföljning och strategi” har landets samtliga kommuner fått möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar upphandling. Rapporten är del två av sex i en serie som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.
» Läs mer
2016-07-01

NNR Nyheter 3 2016

Samhället spenderar enligt skattningar runt 300 miljarder kronor per år på åtgärder som tillsyn, utvärdering och revision. Pengar saknas således inte, men det krävs tydliga kriterier för vad som ska utvärderas och inom vilket tidsintervall. 300 miljarder är mycket pengar. Därför måste de också användas rätt - och följas upp.
» Läs mer
2016-06-17

Uppföljning av regelförbättringsförslag

2014 sammanställde NNR och våra medlemmar ett antal prioriterade regelförbättringsförslag i rapporten ” Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige”. Då regeringen angav i budgeten för 2016 att det är prioriterat att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet har NNR i veckan skickat brev till ansvariga ministrar som ett första steg i att följa upp medlemmarnas förslag, och det generella regelförbättringsarbetet på departementen. Svaren kommer att redovisas efter sommaren.
» Läs mer
2016-06-17

"Förlegade regelverk drabbar företagen"

NNRs Tomas Lööv och Andrea Femrell skriver idag i Lantbrukets affärstidning ATL om behovet av att systematiskt utvärdera regelverk, vilket annars kan få till följd att företag drabbas av oförutsedda och kontraproduktiva effekter. Artikeln bygger på rapporten Systematisk Utvärdering och den finns att läsa här.
» Läs mer
2016-06-13

Pressmeddelande: Stor förbättringspotential i kommunernas service gentemot företagen

En majoritet av landets kommuner har inrättat en företagslots som ska hjälpa företagen att hitta rätt i den kommunala byråkratin gällande tillstånd, tillsyn och vilka regler som gäller. Dock är det enbart en (1) procent av kommunerna som erbjuder företagen att följa alla sina ärenden på nätet och bara 20 procent erbjuder denna service för en viss ärendetyp. Dessutom är det endast 100 kommuner där företagslotsarna har mandat att ge en något högre grad av service till företagen. Av dessa 100 kommuner är det bara 67 kommuner som därutöver erbjuder samordning av ett företags ärenden.
» Läs mer
2016-06-08

NNR på debattsidorna

NNRs VD Andrea Femrell skriver på debattsidorna runt om i landet om den SKOP-undersökning NNR beställt om företagarnas och allmänhetens syn på regelbördan. Där avslöjar han bland annat att 29 procent av företagarna tycker att det har blivit krångligare att följa de statliga reglerna jämfört med för ett år sedan - det är nästan en fördubbling på ett år.
» Läs mer
2016-05-16

NNRs seminarium om Politisk makt med oklart ansvar

- För beslutsfattare är det ofta mer lockande att se framåt och gå vidare, än att utvärdera befintliga regler och vad andra fattat beslut om, inledde Näringslivets Regelnämnds, NNR, VD Andrea Femrell fredagens seminarium och släpp av rapporten "SYSTEMATISK UTVÄRDERING - Politiskt ansvarstagande för effektivare regler”
» Läs mer
2016-05-13

Pressmeddelande: Systematiska utvärderingar av regelverk sällsynta

I grundlagen finns det krav på att riksdagen ska följa upp fattade beslut. Trots detta sker systematiska utvärderingar av reglers effekter på företag nästan aldrig. Risken är stor att detta leder till kostsamma och ineffektiva regelverk, vilket förstås påverkar svensk konkurrenskraft och tillväxt negativt.
» Läs mer
2016-05-02

NNR Nyheter 2 2016

Ibland är det uppfriskande att lyfta blicken över landets gränser, i alla fall inom vårt område för regelförbättringar för företag. Som ni kan läsa i detta nyhetsbrev så finns det ett nytt interinstitutionellt avtal på plats i EU, vilket innebär rejält ökade ansträngningar för att få till stånd effektivare och mindre kostsamma regler, konsekvensanalyser och utvärderingar av befintliga regler.
» Läs mer
2016-04-20

Politiker och företag om prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Vad tycker egentligen riksdagspartierna bör prioriteras i det viktiga regelförbättringsarbetet för företag? Och, vad tycker företagarna själva? NNR har ställt frågor till partiernas talespersoner och via SKOP till företagen. Allt är sammanställt i en broschyr som du kan läsa och ladda ner!
» Läs mer
2016-04-19

Inbjudan till NNRs seminarium den 13 maj i Stockholm: Politisk makt med oklart ansvar?

Välkommen till ett seminarium med fokus på behovet av och ansvaret för att utvärdera fattade beslut och regler som omger företagandet!
» Läs mer
2016-04-12

"NNR har fingrarna i alla syltburkar"

Företagare och dess företrädare anser i allmänhet att många av dagens regler är både krångliga och kostsamma. För att komma till rätta med detta jobbar NNR – Näringslivets regelnämnd – för att regelverket ska effektiviseras och uppgiftslämnandet minska. Detta i en intervju med NNRs VD Andrea Femrell i tidningen Konsulten.
» Läs mer
2016-03-31

Exempel på överimplementering (goldplating) inom arbetsmiljöområdet

Näringslivets Regelnämnd har sammanställt ytterligare ett exempel på överimplementering med stora konsekvenser för näringslivet och där konsekvenserna inte har utretts. Det aktuella exemplet handlar om det nationella särkrav på utblick som paragraf 9 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2009:2) om arbetsplatsens utformning möjliggör.
» Läs mer
2016-03-24

NNR om årliga lönekartläggningar i tidningen Altinget

För de av er som prenumererar på Altinget så rekommenderar vi artikeln "Omtvistade årliga lönekartläggningar genomförs", där NNRs vd Andrea Femrell kommenterar införandet av årliga lönekartläggningar.
» Läs mer
2016-03-21

Intervju med NNR i Realtid

"Bristande konsekvensanalyser och stora regelpaket kan vålla bekymmer för finansbranschen, enligt Näringslivets Regelnämnd."
» Läs mer
2016-03-16

NNR på Förenklingsforum 2016

Tisdagen 15 mars anordnade Näringsdepartementet och Tillväxtverket Förenklingsforum på Quality Hotel Globe i Stockholm. Temat för årets förenklingsforum var digitalisering - en möjlighet att förenkla för företagen. Drygt hundra deltagare med företrädare från myndigheter, kommuner, regeringskansliet och vissa företagarorganisationer deltog.
» Läs mer
2016-02-29

NNR Nyheter 1 2016

Det är inte bara vi inom näringslivet som tycker att arbetet med att förbättra de regelverk som berör företagare går för långsamt. Även ett antal andra aktörer visar genom undersökningar att kvaliteten och takten på regelförbättringsarbetet kan öka.
» Läs mer
2016-02-25

Pressmeddelande: Svenska företagare: Regelkrånglet har ökat

Trots att regeringen säger sig prioritera regelförbättring för företag så upplever 29 procent av företagarna att regelverken har blivit krångligare än för ett år sedan. Det är dubbelt så många som i förra årets undersökning. Detta enligt en ny SKOP-undersökning som Näringslivets Regelnämnd, NNR, beställt.
» Läs mer
2016-02-23

Pressmeddelande: Politikers ointresse orsak till låg kvalitet på konsekvensutredningar

Statliga Regelrådet publicerade den 22 februari sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås. Resultaten i rapporten är mycket nedslående, endast 36 procent av konsekvensutredningarna godkändes.
» Läs mer
2016-02-12

Lönekartläggningar – dyrt och verkningslöst

Regeringens förslag om att återigen införa årliga lönekartläggningar kommer inte att öka jämställdheten utan bara innebära ökat regelkrångel och högre administrativa kostnader för företagen. Kostnaden för företagen uppskattades av Svenskt Näringsliv häromåret till en kvarts miljard kronor per år. Pengar som istället skulle kunna användas till att växa och skapa fler arbetstillfällen.
» Läs mer
2016-01-21

Seminarium "Improving the Regulatory Process in Sweden - OECD:s Regulatory Policy Outlook 2015"

Näringslivets Regelnämnd anordnade tillsammans med Tillväxtverket den 19 januari ett seminarium, "Improving the regulatory process in Sweden - OECD:s Regulatory Policy Outlook 2015", i Stockholm med särskilt fokus på Sverige och företag. Seminariet modererades av Pernilla Ström. Sverige har länge haft en hög svansföring i frågor som rör regelförbättring för företag. Vid presentationen av resultaten framgick dock att Sverige på detta område endast uppnår medelmåttiga resultat.
» Läs mer
2016-01-19

Pressmeddelande: Mediokert resultat för Sverige i OECD:s nya regelförbättringsundersökning

OECD presenterar idag, den 19 januari 2016, rapporten Regulatory Policy Outlook 2015 vid ett seminarium i Stockholm anordnat av Näringslivets Regelnämnd, NNR, och Tillväxtverket. Rapporten är den första i sitt slag och jämför arbetet med regelförbättring i samtliga 34 OECD-länder och EU. Undersökningen visar att Sverige, som tidigare legat i framkant i arbetet med regelförbättring, nu endast tillhör OECD-genomsnittet.
» Läs mer
2015-12-21

Talet om regelförenklingar syns inte i praktiken

Varför syns inte regeringens strävan efter regelförenklingar i regleringsbreven till myndigheter? Det frågar sig Näringslivets Regelnämnd som har granskat instruktionerna för 24 myndigheter med stark koppling till landets näringsliv.
» Läs mer
2015-12-18

Pressmeddelande: Vilket intresse har regeringen att förbättra företagandets villkor? Ny rapport från NNR.

Regleringsbrev och instruktioner är några av de mer kraftfulla redskapen en regering har för att styra sina myndigheter. De bör därför innehålla tydliga uppdrag och signaler till myndigheterna om de områden som regeringen prioriterar.
» Läs mer
2015-12-11

Hur kan den kommunala regeltillämpningen förbättras? - Medlemsseminarium med företrädare för Svenskt Näringsliv, SKL, Statskontoret och NNR

Tisdag den 8 december 2015 bjöd NNR in sina medlemsorganisationer till ett seminarium med temat ”Hur kan den kommunala regeltillämpningen förbättras”. Medverkade gjorde Christer Östlund, ansvarig för kommunkontakter på Svenskt Näringsliv, som berättade om enkäten resultaten från ”Lokalt företagsklimat”, Joakim Feldt, sektionschef på SKL, som redogjorde för SKLs arbete med att förbättra det lokala företagsklimatet samt Peter Ehn, utredare på Statskontoret, som presenterade sin rapport ”Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering”. En paneldebatt hölls där NNRs VD Andrea Femrell modererade.
» Läs mer
2015-11-30

NNR Nyheter 5 2015

Inget sägs i längden kunna undgå granskning. Detta gäller även Sveriges regelförbättringsarbete. Nyligen har OECDs rapport Regulatory Policy Outlook 2015 presenterats. Rapporten fokuserar på tre viktiga områden för att regelgivningen och reglerna ska bli kostnadseffektiva; konsekvensutredningar, kontakter med näringsliv och övriga intressenter samt utvärdering av regler i efterhand. OECDs undersökning är viktig.
» Läs mer
2015-10-29

NNR svarar på Näringsdepartementets remiss om uppgiftslämnarservice för företagen

NNR har lämnat in sitt remissvar till näringsdepartementet om hur NNR ser på de förslag uppgiftslämnarutredningen lämnar för att förverkliga att företag bara behöver lämnar en uppgift, en gång till ett ställe till myndighetssverige.
» Läs mer
2015-10-28

NNR presenterar förslag på regelförbättringar på EU-nivå

NNR har skickat in 44 förslag på regelförbättringar på EU-nivå till EU-kommissionens vice-ordförande Frans Timmermans som ansvarar för kommissionens arbete med regelförbättring. Förslagen består både av de förslag från NNR:s medlemmar som NNR presenterade 2014 i sin rapport ”Effektivare regelverk inom EU” och som fortfarande är aktuella samt nya förslag från medlemmarna.
» Läs mer
2015-10-19

Brev till NNR från näringsministern

Nu har NNR fått svar från näringsminister Mikael Damberg på det brev som vi skickade inför budgetpropositionen. I detta brev påpekade NNR vikten av att inlemma regelförbättringar för företagen i sina förslag till åtgärder och planer.
» Läs mer
2015-10-14

NNR talar om gold-plating för riksdagens näringsutskott

Den 13 oktober träffade Näringslivets Regelnämnd, NNR, riksdagens näringsutskott för att presentera förslag på hur s.k. gold-plating kan tydliggöras och undvikas genom att lagstiftarnas beslutsunderlag görs tydligare och mer fullständigt.
» Läs mer
2015-10-06

NNR Nyheter 4 2015

Hösten är här. Förutom att vi ser det ute i naturen, så har en av de mer klassiska höstmarkörerna kunnat bockas av - regeringens budgetproposition.
» Läs mer
2015-09-22

NNR kommenterar regeringens budgetförslag: Hur ska regeringens mål om mer ändamålsenliga regler och bättre service för företag uppnås?

I budgeten konstateras att företagens kostnader för att följa regelverken ökar samtidigt som kvaliteten på konsekvensutredningarna för nya och ändrade företagsregler är låg. Budgeten lämnar tyvärr inga förslag till åtgärder på dessa områden, varför målet om mer ändamålsenliga regler känns avlägset.
» Läs mer
2015-09-16

"Varför inte regelförbättring som verktyg i budgeten?"

Detta är rubriken på ett brev som NNRs VD Andrea Femrell har skickat till statsministern, näringsministern, finans- och finansmarknadsministern samt till ledande politiker. I brevet rekommenderar Andrea Femrell bl a att regeringen bör vidta olika regelförbättringsåtgärder eftersom det ger betydande positiva effekter för företagen och därmed för jobben och tillväxten.
» Läs mer
2015-06-30

Kommunernas avgiftsmodell för livsmedelskontroll brister i legitimitet och begriplighet

Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat avgiftsfinansieringen av livsmedelskontrollen. I en nyligen släppt granskningsrapport framkommer att den avgiftsmodell som kommunerna använder sig av brister i såväl legitimitet som begriplighet.
» Läs mer
2015-06-30

NNR välkomnar ny medarbetare!

I augusti börjar Christina Fors på NNR. Hon är nationalekonom, 46 år, och kommer från en tjänst som samordnare för Regelrådet på Tillväxtverket. NNR hälsar Christina varmt välkommen och ser fram emot att hon börjar hos oss.
» Läs mer
2015-06-29

Intervjuserie med partiernas talespersoner för näringspolitik och regelförbättring

Vi har intervjuat samtliga partiers talespersoner för regelförbättring när det gäller deras syn på regelförbättringsarbetet och konkreta förslag från näringslivet. Svaren kommer att publiceras på NNRs hemsida under sommaren och hösten. Först ut är Jennie Nilsson (S), som är ordförande i Näringsutskottet.
» Läs mer
2015-06-25

NNR Nyheter 3 2015

Tidigare betraktades Sverige inom EU som ett av länderna i framkant när det gällde regelförbättring för företag. Såväl myndighetsföreträdare som vi från näringslivet efterfrågades när det gällde vårt arbete och vår syn på konsekvensutredningar, förbättringar av befintliga regelverk, tillämpnings- och effektivitetsfrågor.
» Läs mer
2015-05-28

NNR välkomnar ny medarbetare!

Den 1 augusti börjar August Liljeqvist på NNR som sakkunnig. Han är jurist, 45 år gammal och kommer närmast från Privattandläkarna. NNR hälsar August varmt välkommen och ser fram emot att han börjar hos oss.
» Läs mer
2015-05-21

Pressmeddelande: EU-kommissionen presenterar sitt regelförbättringspaket 2015

Den 19 maj publicerade EU-kommissionen med vice president Frans Timmermans som avsändare sitt regelförbättringspaket 2015 ”Better Regulation Package”.
» Läs mer
2015-05-11

Myndigheterna behöver effektiva verktyg om de ska lyckas i sitt regelförenklingsarbete

Näringslivets Regelnämnds, NNR, seminarium om vilka verktyg myndigheterna behöver i sitt regelförbättringsarbete samlade ca 60 personer på World Trade Center i Stockholm den 8 maj. NNRs VD Andrea Femrell ledde seminariet där tre generaldirektörer fick berätta om sina myndigheters regelförbättringsarbete och vilka verktyg de önskade sig för att kunna bli mer effektiva.
» Läs mer
2015-04-29

NNRs VD Andrea Femrell intervjuad i Regelrådets nyhetsbrev

NNRs VD Andrea Femrell intervjuas I Regelrådets nyhetsbrev Regelrätt april 2015.
» Läs mer
2015-04-28

NNR Nyheter 2 2015

Regelförbättringsarbetet som bedrivits under senare år har till stor del skett genom de centrala förvaltningsmyndigheternas försorg på uppdrag av regeringen. Samtidigt har förbättringsåtgärderna på de områden som är viktiga för företagen ofta inte fått den märkbara förändring som företagen velat ha och behövt, trots att det varit regeringens mål.
» Läs mer
2015-04-13

Inbjudan till seminarium:
Vilka verktyg behöver myndigheterna för att lyckas i sitt regelförenklingsarbete för företagen?

NNRs seminarium äger rum den 8 maj på World Trade Center i Stockholm och har fokus på vad myndigheterna själva anser att de behöver för att kunna genomföra ett effektivt regelförbättringsarbete. Deltar gör både generaldirektörer och företrädare för politik och forskning.
» Läs mer
2015-04-01

Debattartikel: EU-lagar får inte krångla till det för företagen

NNRs VD Andrea Femrell och sakkunnig Karin Atthoff skriver i Dagens Samhälle om att näringslivet efterfrågar ett bättre genomförande av EU-lagstiftning, då företagen upplever att Sverige allt för ofta går utöver vad som krävs. Detta leder till onödigt regelkrångel, kostnader för företag i Sverige och handelshinder på den inre marknaden. NNR:s förhoppning inför 2015 är att regeringen visar handlingskraft i frågan.
» Läs mer
2015-03-31

Pressmeddelande: Stark styrning från regeringen krävs för att företagen ska få minskat uppgiftslämnande

Den 30 mars överlämnade Uppgiftslämnarutredningen sitt slutbetänkande till Näringsminister Mikael Damberg. Utredningens förslag är ett viktigt steg på vägen mot ett effektivare och mer förenklat uppgiftslämnande för företagen. Samtidigt kvarstår stora utmaningar för att systemet för uppgiftslämnande som utredningen föreslår ska fungera som det är tänkt och att uppgiftslämnandet i förlängningen faktiskt minskar och förenklas.
» Läs mer
2015-03-12

Näringslivets Regelnämnd, NNR, söker sakkunnig medarbetare

Näringslivets Regelnämnd, NNR, är en oberoende, politiskt obunden ideell förening. Bland medlemmarna finns 18 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar drygt 300 000 företag. NNR samordnar näringslivets granskning av konsekvensanalyser av förslag till nya eller ändrade regler samt koordinerar näringslivets regelförbättringsarbete på nationell- och EU-nivå.

Som medarbetare på NNR ligger fokus framför allt på att självständigt och tillsammans med NNR:s medlemmar verka för, utveckla och vidta åtgärder som innebär effektivare och mindre kostsamma regler för företagen i Sverige och EU, samt en minskning av företagens uppgiftslämnande.
» Läs mer
2015-03-03

Företagares röster på Regelbloggen

En gång i månaden ett tag framöver kommer olika företagare att ge uttryck för sina tankar kring regelförbättring, regelbörda och annan byråkrati som ingår i en företagares vardag. Dessa tankar och resonemang kommer ni att kunna läsa här på NNRs Regelblogg.

Först ut är Anita Roll, VD och ägare av IT-företaget Qtema. Hennes text hittar du här.

PS. Vill du också skriva ett inlägg till Regelbloggen? Hör då av dig till Susanne Ydstedt.

» Läs mer
2015-02-26

NNR Newsletter 1 2015

NNR is pleased that better regulation has been given a renewed and stronger focus at EU level with the appointment of a commissioner in charge of better regulation, first Vice-President Frans Timmermans.
» Läs mer
2015-02-25

NNR Nyheter 1 2015

Efter den s.k. decemberöverenskommelsen har det politiska läget stabiliserats något, men på regelförbättringsområdet upplever vi det fortfarande som oklart hur regeringen konkret vill gå vidare. Flera viktiga frågor behöver tas om hand. Som exempel kan nämnas vilka målsättningar och konkreta förbättringsförslag regeringen vill prioritera liksom Regelrådets roll och mandat som granskare av konsekvensutredningar.
» Läs mer
2015-01-29

Seminarium: Hur får vi effektivare och mindre kostsamma regler?

Lagom till att de nya riksdagsledamöterna börjat bli varma i kläderna arrangerade Näringslivets Regelnämnd, NNR, ett seminarium för dem om regelförbättring under rubriken ”Hur får vi effektivare och mindre kostsamma regler?” Seminariet ägde rum den 28 januari på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.
» Läs mer
2015-01-19

Pressmeddelande: Regelrådets makt måste stärkas så företagens konkurrenskraft inte försämras

Den 19 januari överlämnade Regelrådet sin slutrapport för åren 2009-2014 till Näringsministern. Trots betydelsefulla insatser under ett antal år är kvaliteten på konsekvensutredningarna fortfarande låg. Regelrådet, som i samband med årsskiftet uppgick i Tillväxtverket, framhåller i sin rapport att det över tid inte sett förbättringar av konsekvensutredningarnas kvalitet på det generella planet. Dessutom har det noterat ett minskat intresse för dessa viktiga frågor under senare år.
» Läs mer
2014-12-17

NNR Nyheter 6 2014

Tidigt i vår blir det som bekant extraval och vi är förstås nyfikna på vilken roll regelförbättringsfrågan får i valrörelsen och i den kommande regeringsförklaringen. De flesta partier är ense om att det är viktigt att minska företagens regelbörda för att underlätta för företagen att växa, bli framgångsrika och därmed få möjligheter att skapa fler jobb och ökad tillväxt.
» Läs mer
2014-12-05

Vad händer på regelförbättringsområdet? Medlemsseminarium med företrädare för regeringen och NNR

Onsdagen den 3 december bjöd NNR in sina medlemsorganisationer till ett seminarium med temat ”Vad händer på regelförbättringsområdet?”. Medverkade gjorde Joakim Bourelius, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet, som berättade om vad regeringen vill på regelförbättringsområdet och Andrea Femrell, VD för NNR, som redogjorde för näringslivets prioriteringar och önskemål.
» Läs mer
2014-10-27

NNR kommenterar regeringens budget: Vad är regeringens målsättning med regelförbättringsarbetet?

I regeringsförklaringen angavs ingångsvärdet för regeringens regelförbättringsarbete med orden ”Företagande ska underlättas genom förenklade regelverk”. Vid en närmare genomläsning av regeringens första budget kan detta dock tolkas som om att regelförbättringsarbetet ska förenklas för regeringen - men inte regelverken för företagen.
» Läs mer
2014-10-01

NNR Nyheter 5 2014

Regelförbättring och reformer av regelverk som berör företag är en effektiv - och många gånger billig - åtgärd att förbättra tillväxten. Jag skulle därför vilja rekommendera den tillträdande regeringen och riksdagen att läsa vår nya rapport ”Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige”, som vi också skriver om i detta nyhetsbrev.
» Läs mer
2014-09-24

Pressmeddelande: Till den tillträdande regeringen: Här är 33 regelförbättringsförslag som ger tillväxt

I rapporten "Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige" presenterar NNR och dess medlemmar 33 st konkreta förenklings- och förbättringsförslag som, om de genomförs, kan ge tillväxten en rejäl skjuts. Flest förslag återfinns inom skatte- och momsområdet. Hälften av förslagen inom detta område bedöms öka företagens vilja att investera.
» Läs mer
2014-09-10

Timmermans nominerad till "regelförbättringskommissionär"

- Det är glädjande att det för första gången har nominerats en EU-kommissionär som har som huvuduppgift att arbeta med de viktiga regelförbättringsfrågorna, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Frans Timmermans kommer från Nederländerna, som i många avseende varit drivande just när det kommer till reformer som syftar till att minska företagens regelbörda. Han kommer, om nomineringen godkänns, att bli förste vice president i EU-kommissionen.
» Läs mer
2014-07-07

Almedalsseminarium: Inga käppar i hjulet

Så löd rubriken på ett almedalsseminarium om det nationella projektet ”förenkla på riktigt” som länsstyrelserna arbetat med sedan 2011. Frågeställningarna var bl a: Har arbetet lyckats? Har företagarnas vardag blivit enklare? Vad säger företagarna själva
» Läs mer
2014-07-02

EXTRA NYHETSBREV: Andrea Femrell ny VD på NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNRs, styrelse kommer att utse Andrea Femrell till ny VD efter Jens Hedström, som i höst blir chef på Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
» Läs mer
2014-07-01

NNR Nyheter 4 2014

"I begränsningen visar sig mästaren", sa Goethe på sin tid. Det gäller än i dag - så, varför krångla till det?
» Läs mer
2014-06-02

Möt Ulrik Wehtje, NNRs nya ordförande

"Livsmedel har ett bäst-före-datum – det borde alla regler också ha. Jag skulle vilja se en obligatorisk utvärdering av alla regler vart tionde år. Ska reglerna vara effektiva och ändamålsenliga så måste de förändras med omvärlden."

Orden ovan är Ulrik Wehtjes. Han efterträdde Gert Karnberger som ordförande för Näringslivets Regelnämnd, NNR, på årsmötet i maj i år.
» Läs mer
2014-05-26

Gert Karnberger avtackad

Vid NNRs årsstämma den 16 maj, så avgick Gert Karnberger efter att ha svingat ordförandeklubban sedan 2007. NNRs gåva till Gert Karnberger var alla rapporter som NNR presenterat under hans sju ordförandeår - drygt 40 stycken! Den sista blev NNRs förslag till ett effektivare regelverk inom EU; riktat till det nya Europaparlamentet och EU-kommissionen.
» Läs mer
2014-05-19

"Sverige bör verka för förenklade EU-regler"

Fredagen 16 maj anordnade NNR seminariet ”Företagens roll i Europa”. I samband med detta presenterades NNRs rapport ”Effektivare regelverk inom EU”, varpå en paneldebatt följde med några av partiernas toppkandidater till EU-parlamentet.
» Läs mer
2014-05-19

NNR i Sveriges Radio: Regelkrångel i EU hotar företagens tillväxt

I fredags sändes en intervju med NNRs VD Jens Hedström i SR Ekot med anledning av NNRs nya rapport "Effektivare regelverk inom EU".
» Läs mer
2014-05-16

Ny VD sökes: Näringslivets Regelnämnd, NNR och NNR Service AB

Vi söker en engagerad och visionär ledare som vill driva och utveckla NNRs verksamhet.
» Läs mer
2014-05-16

Pressmeddelande: 26 prioriterade regelförbättringsförslag för att få fart på EU

NNR och dess medlemmar presenterar i rapporten ”Effektivare regelverk i EU” 26 prioriterade förenklings- och förbättringsförslag att genomföra på EU-nivå.
» Läs mer
2014-05-05

NNR Nyheter 3 2014

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet. Detta val är mer avgörande på många sätt och bland annat gäller det hur vi vill att den inre marknaden ska fungera. I dag hindrar vi, medlemsländerna, den inre marknaden från att fungera genom att vi implementerar EU-direktiven olika. Hela 25 procent av de administrativa kostnaderna härrör från sk gold-plating eller dålig implementering. För företagen är detta förstås en oerhört viktig fråga.
» Läs mer
2014-04-17

Pressmeddelande: NNRs Jens Hedström till Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Efter åtta år som VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR, lämnar Jens Hedström för att bli chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
» Läs mer
2014-04-16

Bättre regler ger nya jobb

Minskar arbetslösheten om det blir enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige? Ställer man denna fråga till det svenska folket så blir svaret ett klart jakande - och detta oberoende av ålder, kön, partisympatier osv. Vi från näringslivet håller med; ett bättre regelverk ger företagen godare möjligheter att växa och därmed också skapa fler arbetstillfällen.
» Läs mer
2014-04-01

NNR Nyheter 2 2014: Goda förebilder finns!

I våra 290 kommuner finns det massor av goda exempel att hämta inspiration av. Vi på NNR har valt ut 20 exempel och kommer en gång i veckan att lyfta fram goda erfarenheter från kommuner och länsstyrelser som kan tjäna som förebilder i regelförbättringsarbetet. Ibland kommer vi också att bjuda på exempel från andra länder eller vår egen nationella nivå.
» Läs mer
2014-03-18

NNR stödjer utredningsförslag om en väg in för företagens uppgiftslämnande

Remisstiden för att lämna synpunkter på uppgiftslämnarutredningens förslag om företagens uppgiftslämnande har gått ut. NNR stödjer i huvudsak utredningens förslag men anser att den tilltänkta myndigheten eller organisationen med uppgift att ansvara för samordningen av uppgiftslämnandet måste få större befogenheter gentemot myndigheter som kräver in uppgifter från företagen.
» Läs mer
2014-03-11

Världsbanken om svenskt företagsklimat

Den 10 mars arrangerade Finansdepartementet tillsammans med Näringsdepartementet ett seminarium om svenskt företagsklimat med anledning av Världsbankens första del av sin studie av svenskt företagsklimat presenterades.
» Läs mer
2014-02-28

NNR Nyheter 1 2014

Supervalåret 2014. Först ut är Europaparlamentsvalet, som av många kallas ”det glömda valet”. Detta är olyckligt eftersom EU påverkar oss så mycket mer än vad vi kanske till vardags tror. För oss som jobbar med att försöka få till stånd bättre villkor för företagen är EU nästan lika viktigt som nationerna. Hälften av reglerna som styr företagens vardag beslutas gemensamt av EU.
» Läs mer
2014-02-25

Committing the new Commission to Social Europe (S&D 19 feb 2014)

Den socialistiska gruppen i EU-parlamentet arrangerade för första gången en konferens om regelförenklingar. Under rubriken ”Regulation without red tape” var NNRs VD Jens Hedström inbjuden för att ge BusinessEuropes och företagens syn på det pågående EU-arbetet. Jens Hedström konstaterade att regler behövs, men att de europeiska regelverken kostar för mycket jämfört med våra konkurrentländers.
» Läs mer
2014-02-03

Pressmeddelande: Nya regler försämrar företagens konkurrenskraft

Den 3 februari överlämnar Regelrådet sin årsrapport för år 2013 till Regeringen. Av rapporten framgår att kvaliteten i förhållande till året innan sjunkit, utifrån de kriterier som Regelrådet granskar. Regelrådet framhåller bl.a. själva att ”regeringskansliet och departementen har sämre statistik än någonsin”.
» Läs mer
2014-01-17

Debattartikel: Godtyckliga regler lägger krokben för företagen

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Jens Hedström om vikten av effektiva regelverk för företagens konkurrenskraft.
» Läs mer
2013-12-17

NNR Nyheter 6 2013

Nu är året är snart slut och det är dags att summera
vad regeringen i regelförenklingsväg lyckats leverera.
Nyss kom besked om att uppgiftslämnandet förenklas.
Det är välkommet och gör att regelbördan kan sänkas.
» Läs mer
2013-12-16

Livlig diskussion i riksdagen om samlat uppgiftslämnade

Engagemanget var stort kring frågan om samlat uppgiftslämnade när NNR och Miljöpartiet arrangerade ett seminarium i riksdagen den 12 december. Samtliga medverkande var eniga om behovet att avlasta företagen från uppgiftslämnande till myndigheterna.
» Läs mer
2013-12-13

NNR i Ekonomiekot

Sveriges radio rapporterar om NNRs nya undersökning av företagens synpunkter på samordnat uppgiftslämnande.
» Läs mer
2013-12-13

Pressmeddelande 2013-12-13: Företagare välkomnar samordning av uppgiftslämnande

Regeringens uppgiftslämnarutredning har föreslagit att det ska ställas större krav på samordning mellan myndigheterna i syfte att öka återanvändningen av redan befintliga uppgifter.
» Läs mer
2013-12-09

Europeiska rådet om Smart Regulation

Europeiska rådets konkurrenskraftsråd kom på ett möte om Smart Regulation den 2-3 december bland annat fram till följande slutsatser: Gällande “REFIT” (Regulatory Fitness and Performance) så underströks nödvändigheten av att ha en begriplig målbild för att kunna följa regelarbetet på den nationella respektive europeiska nivån.
» Läs mer
2013-12-04

Pressmeddelande 2013-12-04: NNR välkomnar betänkandet – Ett minskat och förenklat uppgiftslämnade

Utredningen som benämnts för uppgiftslämnarutredningen har idag i samband med Förenklingsdagen som arrangerars av Näringsdepartementet överlämnat sitt slutbetänkande (SOU 2013:80) till regeringen och näringsminister Annie Lööf.
» Läs mer
2013-11-29

Jens Hedström talar om regelreformer på ALDE-kongress

Jens Hedström talar återhämtning, konkurrenskraft och om nödvändiga regelreformer i Europa på en politisk kongress i London.
» Läs mer
2013-11-12

Jens Hedström på OECD: Sverige måste intensifiera regelreformeringen

I dag håller OECD ett stort möte med representanter från dess samtliga medlemsländer och en lång rad tillväxtländer i Asien, Afrika och Sydamerika. Ämnet är ”Regulatory reform for inclusive growth” och syftet är att diskutera hur regelreformering kan skapa tillväxt.
» Läs mer
2013-11-05

Pressmeddelande 2013-11-05: Stora skillnader i kommunal regeltillämpning – ny databas presenteras

Idag presenterar Näringslivets Regelnämnd, NNR, en uppdaterad databas över handläggningstider och avgiftsnivåer i Sveriges kommuner. Databasen baseras på en enkät till samtliga kommuner och resultaten är sökbara kommunvis. Det går även att ta del av länsvisa jämförelser, för att skapa en bild av skillnader i handläggningstider och avgifter på regional nivå. De områden som ingått i undersökningen är serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet, företagslots och livsmedelstillsyn.
» Läs mer
2013-10-29

Regelförenkling på agendan på EU-rådets toppmöte i Vilnius

På EU-toppmötet i Vilnius den 25 oktober behandlades flera viktiga regelförenklingsfrågor. I dokumentet från mötet står det bl a att EU-regler som är nödvändiga för den inre marknaden ska utformas så att de är maximalt transparenta och enkla samt leder till lägsta möjliga kostnad.
» Läs mer
2013-10-16

NNR Nyheter 5 2013

Viljan och ambitionen finns där. Det är resultaten vi väntar på. Jag tänker förstås på alla de åtgärder som är på gång och som kan minska företagens regelbörda.
» Läs mer
2013-10-04

Ny kommuniké: Barroso om hur minska företagens regelbörda

EU-kommissionens president Jose Manuel Barroso har i en ny kommuniké förtydligat hur EUs regelförenklingsarbete ska fortgå.
» Läs mer
2013-09-27

Presskommentar 2013-09-27: Regeringen behöver lyssna mer till företagen för att lyckas i regelförenklingsarbetet

Det är med stor besvikelse som Näringslivets Regelnämnd, NNR kan konstatera att regeringen inte når sin målsättning att minska företagens administrativa börda med 25 procent till år 2012.
» Läs mer
2013-09-17

Permanentning av Regelrådet – ett välkommet besked!

Att regeringen har beslutat om att permanenta Regelrådet är ett positivt besked som långsiktigt förhoppningsvis kan medverka till att öka kvaliteten på konsekvensanalyserna i samband med förslag till nya eller ändrade regler som berör företag.
» Läs mer
2013-09-16

NNR välkomnar ”en dörr in” för företagen

NNR välkomnar ”En dörr in” som innebär att företag ska kunna lämna in de flesta uppgifter som myndigheterna kräver vid ett tillfälle och på ett ställe.
» Läs mer
2013-08-30

NNR Nyheter 4 2013

Efter en härlig sommar, vars värme ju fortfarande dröjer sig kvar, har höstens aktiviteter redan satt full fart. Snart presenterar alliansregeringen sin sista budget innan valet och då ska vi bland annat få veta hur det har gått med målsättningen att sänka företagens administrativa regelkostnader.
» Läs mer
2013-08-30

Presskommentar 2013-08-30: Välkomna reformer från näringsministern

På DI Debatt 30 augusti presenterar näringsminister Annie Lööf fem åtgärder som förenklar för företagen; stoppat krav på månadsuppgifter, förenklad hantering av importmomsen, redovisning med rak kontantmetod, frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokal och samordning av moms- och inkomstdeklarationen för småföretag.
» Läs mer
2013-08-22

Regelrådets framtida roll samt behovet av förbättrade konsekvensanalyser

NNRs promemoria beträffande frågan om Regelrådets framtida roll och behovet av fördjupade åtgärder för att förbättra konsekvensanalyserna i det svenska regelgivningsarbetet har skickats till statsministern, med kopia till finans- respektive näringsministern.
» Läs mer
2013-07-09

Regelförenkling på kommunal nivå

Fem delrapporter i serien regeltillämpning på kommunal nivå.
» Läs mer
2013-07-08

Pressmeddelande: Stora avgiftsskillnader och otydlig motprestation vid kommunal tillsyn av miljöfarlig verksamhet och livsmedel

Det skiljer över 20 000 kr mellan de dyraste och billagste kommunerna när dessa ska ta ut avgifter för såväl tillsyn över en miljöfarlig verksamhet (biltvätt) som kontroll av livsmedelshanteringen i en livsmedelsbutik. Bedömningen av hur mycket kontroll som ska läggas på en livsmedelsbutik varierar med upp till 25 timmar beroende på vilken kommun den ligger inom. Detta visar rapporterna ”Miljöfarlig verksamhet” och ”Livsmedelskontroll” som Näringslivets Regelnämnd, NNR, presenterar idag. Rapporterna beskriver kommunernas avgifter, tillsyn och tillämpning inom områdena miljöfarlig verksamhet och livsmedelskontroll och är de två sista i en serie av fem som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen.
» Läs mer
2013-07-08

Ekot om ny NNR-rapport

I Sveriges Radios Ekonomieko idag rapporteras om NNRs ny rapport Miljöfarlig verksamhet - avgifter och tillsyn.
» Läs mer
2013-06-24

NNR Nyheter 3 2013

Det börjar bli dags för sommar, sol och semestrar. En tid för att ladda batterierna och en tid för reflektion. Men, också en tid för våra beslutsfattare att begrunda och betrakta vad som gjorts och vad som borde göras.
» Läs mer
2013-06-13

Debattartikel: Jens Hedström om OECDs rekommendation om regelförbättringar.

En ny rekommendation från OECD sätter press på regeringar att genomföra regelförbättringar. Förhoppningarna är därför stora på att OECD ska ge en skjuts åt regelförbättringsarbetet. De 34 regeringarna som undertecknat rekommendationen har moraliskt, om än inte juridiskt, förbundit sig att genomföra rekommendationens principer inom tre år. Sker detta också, har ett stort steg framåt tagits för att få till stånd ett bättre regelsystem och därmed ett bättre företagsklimat.
» Läs mer
2013-06-05

OECD-konferens om regelförbättringar för företag

Vi har tre år i rad låtit fråga svenska företagare om vilka regler som utgör störst hinder för tillväxt. Svaret är detsamma; skatt och moms, branschspecifika regler och arbetsrättsliga regler. Detta borde ge regeringen en vink om vilka områden de borde fokusera på i fall de verkligen vill ta bort tillväxthinder. Jobb och tillväxt kan endast skapas om reglerna utgår ifrån vad näringslivet efterfrågar.
» Läs mer
2013-06-03

Pressmeddelande: Internationell press på regeringar att genomföra regelförbättringar för näringslivet

En internationell överenskommelse om reform av regelsystem, en s k OECD-rekommendation, sätter nu press på regeringar i EU och andra OECD-länder att genomföra regelförbättringar för näringslivet. Under två dagar, den 3 och 4 juni, samlas OECD och dess medlemsländer i Stockholm för att diskutera bästa sätt att skapa effektiva regler som hjälper företag att skapa tillväxt och arbetstillfällen.
» Läs mer
2013-05-30

Pressmeddelande: Företagare som ansöker om bygglov behandlas olika av kommunerna

Det skiljer som mest hela nio veckor mellan snabba och långsamma kommuner när det gäller att handlägga och besluta om en enkel bygglovsansökan. Bygglovsavgiften varierar med upp till 53 000 kr mellan kommunerna för samma bygglovsärende. En god nyhet är dock att 24 procent av kommunerna blivit snabbare i handläggningen.
» Läs mer
2013-05-27

Skiftande politiska prioriteringar i regelförenklingsarbetet

Skiftande politiska prioriteringar i regelförenklingsarbetet - Det är bra att regeringen satte upp ett mål om att minska de administrativa regelkostnaderna med 25 procent. Men målen skulle vara uppfyllt 2010. Nu är det 2013 och målet är på långa vägar inte uppfyllt.
» Läs mer
2013-05-24

Pressmeddelande: Partierna vill sänka företagens regelbördor - men de är oeniga om hur

Företagen i Sverige ska varje år förhålla sig till tusentals lagar, regler, förordningar och myndighetsföreskrifter. Effekterna av alla dessa regler är stora, bara den administrativa regelkostnaden är beräknad till 100 miljarder per år.
» Läs mer
2013-05-20

Hearing om gold-plating i Bryssel

Den 16 maj anordnade Svenskt Näringslivet en hearing om gold-plating i Bryssel. NNRs VD Jens Hedström var på plats och föredrog näringslivets förslag för ett bättre genomförande av EU-lagstiftning
» Läs mer
2013-04-26

NNR Nyheter 2 2013

Regelförbättringsarbetet fortskrider på alla nivåer; lokalt, nationellt och internationellt. Krisen är synlig ute i Europa och såväl OECD som EU:s senaste toppmöte lyfter båda upp att regelförbättringsarbetet måste intensifieras och är en mycket viktig del i att få fart på hjulen igen.
» Läs mer
2013-04-26

Seminarium om de politiska prioriteringarna i regelförbättringsarbetet

Fredag den 24 maj 2013 håller Näringslivets Regelnämnd, NNR sin stämma. I samband med denna arrangerar NNR ett seminarium om de politiska prioriteringarna i regelförbättringsarbetet nu och i framtiden.
» Läs mer
2013-04-16

Pressmeddelande: Företagare med serveringstillstånd behandlas olika av kommunerna

Det skiljer som mest elva veckor mellan snabba och långsamma kommuner när det gäller att handlägga och besluta om en ansökan om serveringstillstånd. Priset för tillståndsavgiften och tillsynen för samma serveringstillstånd varierar med upp till 23 000 kr mellan kommunerna. En god nyhet är dock att 30 procent av kommunerna blivit snabbare i handläggningen.
» Läs mer
2013-03-25

Presskommentar 2013-03-25: NNR välkomnar utredningsrapport om länsstyrelsernas hantering av bygglov och detaljplaner.

NNR välkomnar länsrådet Fiskesjös rapport till regeringen, vilken är ett viktigt bidrag till regeringens intentioner att korta länsstyrelsernas långa handläggningstider och enhetliggöra tillämpningen mellan de olika länsstyrelserna på plan- och byggområdet.
» Läs mer
2013-03-20

Pressmeddelande: 95 procent av kommunerna ger inte företagen möjlighet att följa sina ärenden på nätet

Drygt hälften av kommunerna säger sig erbjuda en samordnad handläggning av ett företags olika tillståndsärenden. Detta innebär dock inte att det sker systematiskt för alla områden eller att tillståndsärendena handläggs samtidigt.
» Läs mer
2013-03-06

Pressmeddelande: Det går att förenkla och förbättra

Regeringens egen utredning visar att det går att förbättra och förenkla för företagen. NNR välkomnar att så stor andel som 44 procent av näringslivets 438 förslag genomförts, 5 procent är delvis genomförda och 14 procent av förslagen är under beredning.
» Läs mer
2013-03-05

Presskommentar 2013-03-04 med anledning av delbetänkandet i Uppgiftslämnarutredningen N 2012:01

NNR välkomnar utredningens första delbetänkande som ett viktigt steg mot målet att företagen endast ska behöva lämna en uppgift, en gång och till ett ställe.
» Läs mer
2013-02-15

NNR Nyheter 1 2013

Vill vi ha ökad tillväxt, fler arbetstillfällen och fler framgångsrika företag måste tempot i regelförbättringsarbetet höjas.
» Läs mer
2013-02-14

Pressmeddelande: Dags för leverans i regeringens regelarbete!

Näringslivets Regelnämnd, NNR, presenterar idag Regelrapport 2012 – Dags för leverans i regeringens arbete. I rapporten har vi i likhet med föregående år låtit SKOP ställa ett antal frågor till företag om olika aspekter kopplade till utformningen av regelverken och om deras åsikter om förändringen över tid.
» Läs mer
2013-02-06

Stort intresse för gold-plating på IRRC 2013.

Den internationella konferensen International Regulatory Reform Conference 2013 samlade 370 experter från 47 länder i Berlin för att diskutera smartare regelgivning. NNR arrangerade en välbesökt workshop om gold-plating, överimplementering, som en del av konferensen.
» Läs mer
2012-12-27

Pressmeddelande: Bakslag i regeringens regelförbättringsarbete

Var tionde företagare (11 procent) upplever att det i år har blivit enklare att följa statliga regler jämfört med föregående år. Det är något fler (15 procent) som tycker att det har blivit krångligare, särskild gäller det för de allra minsta företagen (1-9 anställda). År 2011 var första gången som det var fler som upplevde att det blivit enklare än som tyckte det blivit svårare. Årets resultat innebär att resultaten är tillbaka på ungefär samma nivåer som åren 2009 och 2010. Detta visar en ny SKOP-undersökning gjord på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd, NNR.
» Läs mer
2012-12-13

EU-kommissionen lanserar nytt regelförenklingsprogram

Den 12 december 2012 lanserade EU-kommissionen sitt nya arbetsprogram för regelförenkling ”Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)”.
» Läs mer
2012-12-10

NNR Nyheter 5 2012

Den 5 december arrangerades ett seminarium om gold-plating i riksdagen. Värd var Allan Widman, EU-nämndens ordförande (FP).
» Läs mer
2012-12-07

NNR-seminarium om gold-plating i riksdagen: Svenska särkrav gör regler dyrare för företagen

EU-kommissionen ville minska risken för klämskador i nya hissar. Resultatet blev EU:s hissdirektiv enligt vilket nya hissar ska utrustas med innerdörrar.
» Läs mer
2012-12-04

Skarpare mål för ökad tillväxt

I regeringens skrivelse 2012/13:15 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag så riktades en del kritik mot regeringens arbete på området under åren 2007-2010, i vilken NNR instämde i. Samtidigt välkomnar NNR att regeringen vill bredda arbetet ytterligare och att de tagit fram mål, men målen borde vara skarpare och inte skjutas fram till år 2020. Idag saknas ett förtydligande hur arbetet ska genomföras konkret utöver en lång viktiga uppdrag som är utlagda på statliga myndigheter.
» Läs mer
2012-11-12

Clarifying Gold-Plating – Better Implementation of EU Legislation

The Board of Swedish Industry and Commerce for Better Regulation (NNR) and the Swedish Better Regulation Council (Regelrådet) have published a joint report with recommendations for how to improve implementation of EU legislation ‘Clarifying Gold-Plating – Better Implementation of EU Legislation’.
» Läs mer
2012-10-18

Statskontoret har utvärderat Regelrådet

Statskontoret presenterade den 15 oktober en utvärdering av Regelrådets arbetsprocesser och Regelrådets, Tillväxtverkets och Ekonomistyrningsverkets rollfördelning i arbetet med konsekvensutredningar och råd till regelgivare.
» Läs mer
2012-09-24

Pressmeddelande: Förlora inga dagar i kampen för ökad konkurrenskraft

Regeringen instämmer idag i Riksrevisionens kritik av det statliga regelförenklingsarbetet, som beskrivs i regeringens skrivelse till riksdagen 2012/13:5.
» Läs mer
2012-09-18

NNR Nyheter 4 2012

Allt kan oftast bli i alla fall lite bättre här i världen och så även inom regelförenklingsområdet. På den kommunala nivån kan handläggningstider kortas och tillgängligheten för företagare bli bättre. Avgifterna kan minskas och godtyckligheten utraderas. Från vårt håll så gör vi en insats genom att visa upp förbättringspotentialen på några viktiga områden genom våra kommungranskningar. Den förra stora granskningen gjordes 2010 och nu i höst påbörjar vi en uppföljning. Det ska bli spännande att se förändringarna!
» Läs mer
2012-09-14

Pressmeddelande: Kostnader för företag kan undvikas med ett bättre genomförande av EU-lagstiftning

Näringslivets Regelnämnd, NNR, och Regelrådet har överlämnat en gemensam rapport till regeringen, Att tydliggöra gold-plating - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning.
» Läs mer
2012-06-25

Företagens uppgiftslämnande till 14 myndigheter kartlagda

Bolagsverket har lämnat sin slutrapport till regeringen om myndigheters uppgiftskrav på företagen i Sverige.
» Läs mer
2012-06-19

NNR Nyheter 3 2012

En glad och krångelfri sommar önskar vi på NNR!
» Läs mer
2012-06-15

Framgångsrik OECD-workshop om reglers effekter

Den 11 till 12 juni arrangerade den tyska regeringen, det tyska regelrådet (Normenkontrollrat) och OECD en workshop om hur mäta och minska de totala effekterna av regleringar för företag.
» Läs mer
2012-05-31

Jens Hedström: Orimliga skillnader i handläggningstider

Följande artikel är idag (31 maj 2012) publicerad i Dagens Industri.
» Läs mer
2012-05-28

Företagens regelförenklingsförslag i fokus

Näringslivets Regelnämnd, NNR, firade 30 år genom att samla medlemmarna och 100-talet vänner för att ställa frågor till näringsminister Annie Lööf och lyssna näringslivsföreträdares bästa regelförenklingsförslag.
» Läs mer
2012-05-25

Pressmeddelande: NNR välkomnar utredning av de viktigaste regelförenklingarna för företag

En utredare ska se över hur långt arbetet med regelförenkling för företagen har kommit med att genomföra de över 500 förslag som inkommit från näringslivet.
» Läs mer
2012-05-25

Fyra ordföranden om regler

Nu finns det några alldeles färska filmer här på NNRs hemsida.
» Läs mer
2012-05-07

Mindre krångel, mera tillväxt?

- Mitt recept till Sverige är att inte bara näringsdepartmentet, utan hela regeringen under ledning av statsministern, måste bli mer involverad om det ska bli ett bra resultat av regelförenklingsarbetet.
» Läs mer
2012-05-07

Gästkrönikör på Regelbloggen: Annika Lundius

Svenska Dagbladet tar på sin ledarsida den 3 maj under rubriken ”Inte konstigt att företagen knorrar” upp en mycket väsentlig fråga som ofta förbises. Nämligen hur kommer lagar till och vilka analyser föregår förslag till ny lagstiftning.
» Läs mer
2012-05-03

Beräkningsstöd för konsekvensutredning i samband med regelgivning, rapport nr 2012:03

Myndigheten Tillväxtanalys har den 29 april till regeringen överlämnat rapporten - Beräkningsstöd för konsekvensutredning i samband med regelgivning, rapport nr 2012:03.
» Läs mer
2012-04-26

NNR Nyheter 2 2012

Dags att prioritera regelförenkling för företag Vårbudgeten är nyligen presenterad och beskedet var att svensk ekonomi i år väntas bromsa in i spåren av den europeiska skuldkrisen. Det finns enligt finansministern också en risk för en kraftigt sämre konjunkturutveckling. Därför vill regeringen inrikta sig på åtgärder som stävjar arbetslösheten.
» Läs mer
2012-04-11

Pressmeddelande: Ny rekommendation för regelförenkling antagen i OECD

Idag, den 11 april, möts OECD:s medlemsländer i "Regulatory Policy Committee" i Paris för att bland annat diskutera hur regler bör utformas för att stödja tillväxt.
» Läs mer
2012-04-04

Första rapporten från Tillväxtverkets regelförenklingsprojekt på kommunal nivå

Tillväxtverket har lämnat sin första rapport till regeringen inom ramen för sitt kommunala regelförenklingsprojekt för företagen.
» Läs mer
2012-04-02

Första rapporten från länsstyrelsernas förenklingsprojekt

Länsstyrelsen i Kronobergs län har lämnat sin första rapport till regeringen om länsstyrelsernas förenklingsprojekt för företagen.
» Läs mer
2012-03-30

Statskontoret utvärderar Regelrådet

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera Regelrådets verksamhet.
» Läs mer
2012-03-21

Pressmeddelande: Mitt i prick av Riksrevisionen

Riksrevisionen hamnar mitt i prick i sin granskning av regeringens regelförenklingsarbete för företag.
» Läs mer
2012-03-06

NNR Newsletter March 2012

In a letter to the editor in European Voice on 9 February 2012, NNR pointed out key measures that are necessary for European leaders to take in order to complete the single market.
» Läs mer
2012-02-29

NNR Nyheter 1 2012

Äntligen... NNR välkomnar Fredrik Reinfeldts initiativ på EU-nivån tillsammans med UK, Spanien, Nederländernas och åtta andra statsministrar, som lett till att samtliga länder inom EU ställt sig bakom att minska företagens totala regelbörda.
» Läs mer
2012-02-21

Ny rapport om implementering av EU- lagstiftning

En ny rapport presenterar goda exempel (best practice) på implementering och genomförande av EU-lagstiftning i EUs medlemsstater.
» Läs mer
2012-02-13

NNR: Smart approach to the single market

Denna artikel av Jens Hedström, vd NNR, publicerades den 9e feb i tidningen European Voice.
» Läs mer
2012-02-09

Förenklingsmöte med ledande förenklare

Givande diskussioner och erfarenhetsutbyten skedde mellan de myndigheter som arbetar med förenklingsuppdrag från regeringen i Växjö 7-8 februari.
» Läs mer
2012-02-06

Regelrådets årsrapport visar en liten förbättring av kvaliteten på nya regelförslag, dock från en låg nivå.

Regeringen och ansvariga myndigheter måste nu prioritera arbetet med konsekvensutredningar så att det blir en hög kvalitet på regelförslagen, inklusive en beskrivning av effekterna för företag.
» Läs mer
2012-02-06

Annie Lööf: Bredda och fördjupa regelförenklingsarbetet

Hur vi ska stärka innovativ tillväxt? Detta var Näringsminister Annie Lööfs tema inför 550 centerpolitiker från regering, riksdag, kommuner och landsting på Centerpartiets kommundagar den 4 feb, där NNR också deltog.
» Läs mer
2012-01-27

Doing business in a more transparent world

Kommentar till Världsbankens årliga undersökning - Doing Business 2012.
» Läs mer
2012-01-27

Tempot i regelförenklingsarbetet måste öka år 2012!

I slutet av förra året visade NNR Regelbarometer att 21 procent av företagen, har märkt av en lättnad av företagens regelbörda. Bra så, men tyvärr är det fortfarande en dominerande andel av Sveriges företag som anser att de inte märkt av förändringarna.
» Läs mer
2011-12-12

NNR deltog i regelförenklingsmöte i Köpenhamn

NNR representerade näringslivet vid ett möte med gruppen ’Director and Experts of Better Regulation’ i Köpenhamn 7-9 december 2011. Gruppen består av representanter verksamma inom regelförenkling från EU:s medlemsstaters förvaltningar.
» Läs mer
2011-12-08

NNR Nyheter 5 2011

Jodå, julen närmar sig med stormsteg och visst har vi alla våra mer eller mindre hemliga önskelistor? Några väljer vi att argumentera för och visa upp mer än andra och däribland finns givetvis listan över ett antal kraftiga åtgärder som gör att företagen får märkbara lättnader av den tunga regelbördan.
» Läs mer
2011-12-01

Regelförbättring för tillväxt: Välvilja, ambitioner och samarbete

God vilja och höga ambitioner. Ett litet trendbrott. När får företagen märkbara förbättringar? Når regeringen sitt mål? Vad vill företagarna ska prioriteras?
» Läs mer
2011-11-30

Pressmeddelande: Svenska företagare: Tempot i regelförenklingsarbetet måste öka!

För första gången är gruppen företagare som upplever att det statliga regelverket blivit enklare att följa större än den som anser att det blivit krångligare jämfört med för ett år sedan. Det är dock fortfarande 71 procent som inte märker någon förändring alls. Slutsatsen är att regeringen måste öka takten i regelförenklingsarbetet.
» Läs mer
2011-11-28

Gästkrönikör på Regelbloggen: Bertil Wahlström

Många gånger så hamnar ju vi företagare i den situationen att myndigheterna tillämpar regler på ett sätt som helt enkelt inte är bra. Vi kan hamna i grottekvarnar som gör att arbetstillfällen går om intet. Därför skulle jag vilja se en handläggningsgaranti, i stil med vårdgarantin ungefär.
» Läs mer
2011-11-24

Pressmeddelande: En av Sveriges största kommunundersökningar har uppdaterats

Näringslivets Regelnämnd, NNRs, kommunenkät med unika jämförelser mellan kommunernas handläggningstider, servicegarantier och avgifter gentemot företag har uppdaterats. Så många som 280 av landets 290 kommuner har nu svarat på någon del av enkäten för områdena serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, bygglov och företagslotsar. Resultatet visar entydigt på mycket stora skillnader mellan kommunerna trots att regelverket är detsamma.
» Läs mer
2011-10-31

Gästkrönikör på Regelbloggen: Christina Fors

Vad kan då Regelrådet göra för att driva på denna förändring? Regelrådet kan vara en kritisk vakthund som förhindrar onödigt krångel. Men Regelrådet kan också, vilket kanske är ännu viktigare, arbeta förebyggande.
» Läs mer
2011-10-27

Näringsdepartementets Förenklingsdag den 26 oktober

Näringsminister Annie Lööf inledde dagen med att lyft fram företagens betydelse för att skapa välfärd. Hon betonade att det krävs en djupare förståelse för företagens situation för att komma vidare i arbetet med regelförenkling.
» Läs mer
2011-10-24

Smartare EU-lagstiftning - tema för EU-symposium i Bryssel

Att få till stånd smartare EU-lagstiftning - detta var temat på ett symposium anordnat för andra året i rad av det europeiska näringslivet med BusinessEurope och CER i spetsen. Symposiet hölls den 20 oktober i Bryssel och samlade representanter för näringslivsorganisationer, EU-kommissionen, Europaparlamentet och politiker och tjänstemän från olika medlemsstater.
» Läs mer
2011-09-28

NNR Newsletter 2011

With mornings enveloped in autumn mist and everyone back from summer holidays, it is full steam ahead again for better regulation. This is true in Sweden as well as internationally.
» Läs mer
2011-09-27

Merkel tar spets i EU:s regelförenklingsarbete

Tyskland under Angela Merkels ledning prioriterar regelförenklingsarbetet för företag och hon gör det såväl i EU-arbetet som på hemmaplan.
» Läs mer
2011-09-23

Gästkrönikör på Regelbloggen: Maria Jacky

Jag får i min roll som friskoleföreträdare rätt många samtal från glada förskollärare som vill starta egen förskola. De frågar i vilken ända de ska börja. Försök få fatt i en godkänd lokal säger jag, och återkom sedan. Än har ingen återkommit efter alla dessa år…
» Läs mer
2011-09-19

NNR Nyheter 4 2011

Som vanligt när höstterminen börjar så blir det full fart på aktiviteterna. Detta gäller inte bara NNRs egna aktiviteter med många nedslag både i Sverige och internationellt, utan även i vår omvärld.
» Läs mer
2011-09-08

Det senaste om regelförenklingsarbetet i Storbritannien

NNR och representanter för Regelrådet har nyligen besökt Storbritannien för att lära sig det senaste om hur regelförenklingsarbetet framskrider där. De träffade representanter för departement, deras regelråd, näringslivet samt motsvarigheten till Riksrevisionen, som utreder resultaten av statens regelförenklingsarbete. Nedan finns beskrivningar av de olika organisationernas arbete.
» Läs mer
2011-07-07

Om reglernas nytta och kostnad – NNR i Almedalen

- Det har skett en mognad så till vida att insikten om att regler faktiskt medför kostnader har ökat även bland beslutsfattare. Företagarna själva pekar på skattelagstiftningen, arbetsrätt och miljörätt som hinder mot tillväxt. Från näringslivets sida så har vi ju lämnat förslag på vilka regler som bör åtgärdas, så nu väntar vi på resultat, sade Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR, på Ratios Almedalsseminarium den 6 juli.
» Läs mer
2011-07-06

Presskommentar: Positivt initiativ från regeringen om ny beräkningsmodell

Regeringen har den 30 juni 2011 fattat beslut om att ge myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram ett förslag till ny beräkningsmodell för konsekvensanalyser. Den nya modellen ska vara ett hjälpmedel för att förbättra beslutsunderlagen och även ge en större kunskap om hur nya eller ändrade regler kan ge för effekter för företag.
» Läs mer