Aktuella snabblänkar:


» Better-informed decisions for better regulation – Measures for improved impact assessments

» NNR nyhetsbrev september 2017

» Rätt underlag för rätt beslut – Åtgärder för bättre konsekvensutredningar

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Om NNR

Näringslivets Regelnämnd NNR bildades år 1982 och är en oberoende, politiskt obunden ideell förening helt finansierad av sina medlemmar. Bland medlemmarna finns 18 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar drygt 300 000 företag. Det betyder att NNR talar för alla aktiva företag i Sverige som har en anställd eller fler, i alla branscher och av alla storlekar. NNRs uppgift är att förespråka och verka för effektivare och mindre kostsamma regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU.

NNR handlägger ca 300 ärenden per år och granskar i stort sett alla nya eller ändrade förslag till företagsregler, oavsett bransch. Vi granskar och kommenterar problem- och konsekvensanalyserna i remisser från myndigheter, statliga utredningar och regeringskansliet. Myndigheterna är dessutom skyldiga att samråda med företagens organisationer, i detta fall NNR, innan de beslutar om eller ändrar uppgiftslämnande för företagen. 

NNR samordnar näringslivets granskning av konsekvensanalyser av förslag till nya eller ändrade regler samt koordinerar näringslivets regelförbättrings-arbete på nationell nivå och EU-nivå. NNR tar initiativ till dialoger med riksdag, regering, kommunföreträdare liksom med EU kommissionen och myndigheter samt bedriver utvecklingsprojekt för effektiva regler och en effektiv regeltillämpning. Detta fokuserade verksamhetsområde gör att NNR är unikt bland näringslivsorganisationer i Europa.


Företag och regler

Regler behövs som ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för företagen att kunna verka på en fungerande marknad. Effektiva och ändamålsenliga regler bidrar i förlängningen till att företag ges möjlighet att utvecklas och växa och därmed bidra till ökad tillväxt. Samtidigt utgör reglernas utformning och ibland existens, hinder för företagen, vilket skapar osäkerhet, en minskad investeringsvilja och en ökad byråkrati. Det finns därför ett stort behov av att kontinuerligt utvärdera, förbättra och förenkla regelverket.

För att regelförbättringsarbetet ska få genomslag krävs att förändringar som görs i existerande regelverk är sådana som företagen i Sverige efterfrågar. Varje beslut om nya eller ändrade regler måste utgå från det regleringsalternativ som medför lägst kostnader för berörda företag och samtidigt uppfyller syftet med regleringen.

Företagen i Sverige omfattas av de flesta lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns. Senast de räknades uppgick de till ca 11 500 st. Varje år fyller företagen i 96 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in.

Kostnaderna för svenska företag bara att administrera det statliga regelverket uppgick 2012 till ca 90 miljarder kr enligt Tillväxtverket. Därtill kommer kostnader för skatter och avgifter (finansiella kostnader) och investeringar till följd av regler (materiella kostnader). Regler inom områdena skatt och moms, arbetsrätt, specifika branschregler och miljö anses av företagen utgöra de största hindren för att växa.